Inflations­kompensation till nämnderna – budget och strategisk plan klubbades

Den nya majoriteten som utgörs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade idag igenom sitt förslag till budget för 2023 och strategisk plan för åren 2023–2025. Det innebär en oförändrad skattesats, ett svagare resultat och höga investeringar på nästan tre miljarder de kommande tre åren.

De förändringar som majoriteten gjort i stabens förslag handlar främst om inflationskompensation till nämnderna. Carina Sammeli (S):

– Det ekonomiska läget har försämrats snabbt under året i och med höjd inflation, ökade räntor och ökade utgifter, men vi ser att den här situationen ändå är ganska kortvarig. Nästa år kommer att bli tufft men sedan kommer det att lätta. Det viktigaste för oss nu är att prioritera välfärden och se till att den kan bedrivas med hög kvalitet trots de ökade kostnaderna.

Resultatet för 2023 beräknas bli +39 miljoner kronor, +38 miljoner för 2024 och +134 miljoner för 2025. Kommunens överskottsmål på två procent beräknas alltså nås endast 2025.

Nämnderna ges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget och mellan investeringsprojekt. Kommundirektören får i uppdrag att löpande föreslår åtgärder att nå överskottsmålet med två procent (vilket motsvarar ett resultat på 100 miljoner kronor årligen) utan skattehöjning.

I den budget som nu antagits avsätts 28 miljoner varje år under de kommande tre åren för ”ett hållbart och växande Luleå”, dessa disponeras av kommunstyrelsen.

Stora investeringar i VA

Under planperioden budgeteras för investeringar på nästa tre miljarder kronor, vilket innebär att nästan 1,6 miljarder kronor behöver lånas. VA-nätet har den största andelen av investeringsbudgeten med 1,2 miljarder kronor som innefattar Östra länken, Uddebo och Råneå samt reinvesteringar i verk och nät.

Andra större investeringar 2023–2025:

 • Exploatering av nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet, Dalbo, Rutvik Södra och Ektjärn, samt fortsatt utbyggnad av bostadsområden på Dalbo och Kronandalen
 • Ny skolstruktur
 • Nya gruppboenden
 • Reinvesteringar av fastigheter
 • Reinvesteringar av gator, vägar, belysning, gång- och cykelvägar
 • Energieffektiviseringar
 • Hertsö badhus

Några av utredningsförslagen för perioden:

 • Avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn tom 19 år
 • Klimatplan mot 2040 ska tydliggöras och kontinuerligt följas upp politiskt
 • Fler bygglovshandläggare för snabbare och bättre service i ett växande Luleå
 • Företag ska få återkoppling från alla kommunens verksamheter inom 24 timmar
 • Införa en kulturgaranti för alla barn i Luleå genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen


 •  

Den budget som antagits vilar på fem pelare: välfärd, tillväxt, hållbarhet, landsbygd och demokrati. 

Ur budgetdebatten

Partierna i fullmäktige var överens om att de nya, stora satsningarna i regionen betyder både möjligheter och utmaningar. Tillväxten och samhällsservice på landsbygden tog en stor plats i debatten, liksom hur Luleå kan förbättra näringslivsklimatet. Flera lyfte den möjliga konflikten om arbetskraft i framtiden när kommunal service kommer att konkurrera allt hårdare med de nya gröna industrierna om arbetskraften. Även frågan om hur ny arbetskraft ska lockas hit och behållas diskuterades.

Frågan lyftes också om att oppositionspartierna i nuläget presenterat en budget var. Flera företrädare lyfte fram att man till nästa år hoppas på mer samarbete vilket också skulle kunna generera en gemensam budget.

Oppositionens budgetförslag i korthet:

Moderaterna:

 • En skattesänkning på 10 öre som ska finansieras genom minskad administration och effektivare arbetssätt
 • Minskad investeringsram för kultur- och fritid samt samhällsbyggnad för att kommunens positiva resultat ska ligga närmare överskottsmålet på två procent
 • När marknaden tillåter, sälja av en del av Lulebos bestånd med motprestationskrav på nybyggnad
 • Inför resursskolor och uppmuntra lärare att utbilda sig till specialpedagoger
 • Förenkla byggande på landsbygden och möjlighet till enskilt avlopp

Sverigedemokraterna:

 • Vill se ett resultat där kommunen klarar överskottsmålet varje år
 • Integrera komvux i gymnasiebyn för att uppnå effektivisering
 • Avveckla borgmästaravtalet, minska lokalt klimatarbete och satsa på export av grön teknik istället
 • Avveckla arbetsmarknadsförvaltningen
 • Utveckla räddningstjänst i Råneå och Antnäs

Centerpartiet:

 • Ökat byggande och ökad inflyttning på landsbygden
 • Tillsätta en företagsombudsman för att förenkla kontakten mellan företagare och kommun
 • Nuvarande förhållande 80/20 (stad/landsbygd) ska förändras till 70/30
 • Bidrag på 100 000 för varje ny etablering på landsbygden
 • Öppna upp 100 nya platser på äldreboende landsbygden

Kristdemokraterna:

 • Satsa på landsbygden, aktiviteter och mötesplatser
 • Utred mindre barngrupper i förskolan, gör barnen delaktiga
 • Effektivisering AMF, servicenheten och övriga staben
 • Mer lokal upphandling av livsmedel
 • Prioritera arbetet med att bekämpa ensamhet hos äldre

Liberalerna:

 • Vill utreda en försäljning av LLT och påbörja en försäljning av Lunet
 • Ge i uppdrag åt kommundirektören att utreda en näringslivsförvaltning
 • Utreda att göra Vitåskolan kommunal igen
 • Under 2023 inrätta en äldreombudsman och funkisombudsman
 • Investering av solpaneler på kommunens fastigheter

Rättvisepartiet socialisterna:

 • Sex timmars arbetsdag inom vård och omsorg
 • Förtroendevalda ska ha samma lön som arbetare
 • Fossilfri och avgiftsfri kollektivtrafik till 2027
 • Ge Lulebo i uppdrag att bygga klimatsmarta och billiga hyresrätter
 • Justera koldioxidbudget efter behoven och följ den

FAKTA

 • Kommunfullmäktige är kommunens ”riksdag” som fattar de övergripande besluten som t ex kommunen strategiska budget och plan.
 • Luleå kommun omsätter fem miljarder kronor årligen, intäkterna är kommunal skatt, statsbidrag och avgifter.
 • Kontakta gärna de olika politiska partierna för att få veta mer om deras budgetförslag. Kontaktuppgifterna finns här. Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Frida Mörtsell Bild: Luleå kommun

Artikeln uppdaterad med video 31 mars 2023

Logotyp