De goda exemplen ska leda oss framåt i klimatarbetet – nu startar Luleå kommuns klimatkampanj!

Under vintern och våren 2023 ska klimatarbetet upp på agendan inom Luleå kommuns bolag och förvaltningar. Goda exempel på hur Luleås klimatpåverkan kan minska ska lyftas fram. Sophie Forsberg Johansson, klimat- och miljöstrateg på kommunstaben, menar att vi människor är en del av naturen och eftersom vår påverkan är stor har vi också ett stort ansvar!

Vem är du och vad innebär ditt arbete på Luleå kommun?

– Mitt namn är Sophie Forsberg Johansson och i min roll som klimat- och miljöstrateg ska jag stärka kommunen arbete inom dessa områden. Vad jag gör om dagarna är väldigt varierande. Just nu fokuserar jag mycket på att på olika sätt möjliggöra för verksamheter inom kommunen att minska sin klimatpåverkan.

Var kommer ditt engagemang för klimatet från och hur ser det ut idag?

– Jag tror att mitt engagemang för klimat och miljö till viss del är medfött. Jag kommer från en friluftsintresserad familj och har spenderat mycket tid i naturen, i skogen, till havs och i fjällen. Mina föräldrar hade en förkärlek att sova utomhus, i skogen eller kanske på stranden beroende på årstid. Jag tror att detta tidigt väckte ett intresse för miljö och natur. Vilket bland annat påverkade mitt val av studier vid universitet. Valet stod mellan miljövetenskap och kognitionsvetenskap vilket innebär metoder för att studera och forma tanke, minne och handling hos människor. Och nu får jag möjlighet att använda mig av båda mina intressen i mitt yrkessamma liv!

– Vi människor är en del av naturen, och vår påverkan är stor och därför har vi också ett stort ansvar. Det ska vara en rättvis fördelning av resurser, både idag och i framtiden. Det är endast vi människor, du och jag, i våra olika roller, som kan bidra till den förändring som krävs för en hållbar utveckling.

Sophie Forsberg Johansson jobbar som klimat- och miljöstrateg på Luleå kommun sen drygt ett år tillbaka

Sophie Forsberg Johansson jobbar som klimat- och miljöstrateg på Luleå kommun sen drygt ett år tillbaka

Vad kommer vi att få se under vintern och våren framför oss när det gäller kommunens klimatarbete?

– Luleå kommun har ett övergripande mål om att Luleå inte ska ha någon påverkan på klimatet 2040, det vill säga att vi då ska ha ett klimatneutralt Luleå. För att nå detta mål behöver vi klimatsäkra. Vi måste aktivt växla upp vårt klimatarbete och samtidigt anpassa vår plats till ett förändrat klimat. Genom att till en början titta på vad vi redan gör till förmån för klimatet inom kommunen så kan vi bli stolta och inspirerade till fler och bättre åtgärder.

– Under vintern och våren kommer vi alltså ha ett internt fokus, vi ska lära av varandras goda exempel och hitta nya arbetssätt som sänker våra klimatutsläpp, i smått och i stort. Just nu tittar vi på hur vi kan koppla ihop vår ekonomiska budget med Luleås koldioxidbudget som säger att vi behöver sänka våra utsläpp med cirka 16 procent per år. Frågan vi ställer oss är vilka investeringar som krävs för att vi ska nå vårt klimatmål?

– Inom nätverket ”Klimatsmart såklart” arbetar kommunens förvaltningar och bolag med gemensamma aktiviteter och insatser till förmån för klimatet. Det finns representanter från nästan alla förvaltningar och bolag med i nätverket och det vi gör gemensamt får en större tyngd och ett bättre genomslag än om vi gjort det var och en för sig. Vill man veta mer om nätverket kan man klicka på länken i faktarutan nedan.

Sophies föräldrar tog tidigt med henne ut i naturen på olika sätt, vilket hon tror har format hennes engagemang i miljö och klimat.

Sophies föräldrar tog tidigt med henne ut i naturen på olika sätt, vilket hon tror har format hennes engagemang i miljö och klimat.

Ni har tagit fram ett visuellt material att använda vid kommunikation kring kommunens klimatarbete, hur ser det ut och hur är det tänkt att användas?

– Vi har tagit fram ett material med fina illustrationer och bilder som hjälper oss när vi pratar om hur vi arbetar idag, och vad som behöver göras för att minska vår klimatpåverkan inom främst fem olika områden, transporter, byggnader, fysisk planering, energi och konsumtion.

– Vi har också tagit fram märket ”Luleå klimatsäkrar 2040”, som fungerar som en slags rubrik eller logotyp och som kan hålla ihop hela Luleå kommuns aktiva klimatarbete och så småningom hela platsen Luleås engagemang och arbete för minskad klimatpåverkan. När vi berättar om något vi gör inom en viss del av kommunens organisation för minskad klimatpåverkan så läggs märket in, för att kommunicera att detta är ett led i kommunens och Luleås klimatarbete. Luleå klimatsäkrar 2040-märket går att använda som en slags stämpel på att det här, den här åtgärden, den här verksamheten, den här insatsen, den gör vi för att minska Luleås påverkan på klimatet. Vi klimatsäkrar Luleå helt enkelt! Det är detta vi vill bli bättre på att kommunicera! Vi vill både öka takten i arbetet och visa på vad som redan görs för att Luleborna ska känna sig trygga med att kommunen tar sitt ansvar för klimatpåverkan,

– Det är ett levande arbetsmaterial och kommer förändras under arbetets gång. Tanken är att materialet i första hand ska användas av alla inom kommunens förvaltningar och bolag. På sikt kommer materialet även presenteras för näringsliv och civilsamhälle med en inbjudan att använda det i passande sammanhang.

Luleå klimatsäkrar 2040

Nu har vi pratat mycket kring planer och projekt, kan du ge ett sista konkret tips på vad jag kan göra om jag vill göra något för att minska klimatpåverkan på min arbetsplats?

– Om du jobbar på Luleå kommun så kan du gå med i gruppen ”Luleå klimatsäkrar 2040” på intranätet! Där kommer det att läggas ut tips och råd kring vad man kan göra för att se över sin verksamhets och arbetsplats klimatpåverkan. Och man kan också berätta om goda exempel från sin egen arbetsplats!

– Om du inte jobbar på kommunen så kan du gå in på Naturskyddsföreningens hemsida och hitta bland annat en checklista för vad man kan göra på sin arbetsplats för att minska klimatpåverkan och bidra till biologisk mångfald. Se länk i faktarutan nedan. Samla gärna en grupp av kollegor och starta upp ett gemensamt arbete. Det är roligare att göra saker i grupp och det är bara tillsammans vi kommer att kunna genomföra klimatomställningen, ett steg i taget, en åtgärd efter en annan, i smått och i stort!

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Lena Hedberg

Illustrationer: Vinter

Logotyp