Efter händelsen där ett barn miste livet: klagomål har inkommit till IVO

Efter att klagomål inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska socialnämnden i Luleå kommun lämna svar på hur nämnden agerat innan händelsen där en 8-årig pojke miste livet.

IVO har begärt in ett yttrande gällande två klagomål som inkommit till dem gällande handläggningen av ärendet där en pojke miste livet. De klagande önskar att IVO utreder socialnämndens agerande i ärendet. IVO har i samband med detta även begärt ut samtliga handlingar kopplat till ärendet.

Socialförvaltningen inledde i samband med händelsen i januari en utredning enligt Lex Sarah för att undersöka om ärendet handlagts i enlighet med rådande lagar och riktlinjer, denna utredning är pågående.

– Vi välkomnar tillsynen i den här tragiska händelsen så att alla omständigheter blir grundligt utredda, säger Anna Saxin, verksamhetschef.

IVO genomför tillsyn av socialnämnden efter inkomna klagomål i samband med händelsen där ett barn miste livet.

FAKTA

  • Inspektionen för vård och omsorg är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah och lex Maria samt kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.
  • En Lex Maria-anmälan görs om en händelse har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vård skada.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text Bo henry Pettersson

Fotomontage: IVO/Shutterstock

Logotyp