Förslag: Demontera och återbruka Sunderbyhuset

Luleå kommun vill plocka ner det så kallade Sunderbyhuset på friluftsmuseet Hägnan. Detta då omfattande rötskador och mögelangrepp hittats i timmerstommen, något som troligtvis fanns redan innan huset flyttades till Hägnan. Tanken är att återbruka material från huset till andra byggnader på området.

Sunderbyhuset flyttades till Hägnan år 2000 för att exteriört användas i en sågverksmiljö, något inte blev av då på grund av ekonomiska skäl. När huset senare istället skulle iordningsställas som personalutrymme upptäcktes skadorna.

– Byggnaden har omfattande rötskador och mögelangrepp i timmerväggen. Detta beror sannolikt på tidigare renoveringar redan innan huset flyttades till oss. Då har bland annat fel isolering använts som lett till att fukt stannat kvar i stommen, säger Ove Forsberg, avdelningschef Kulturarv, turism och skärgård Luleå kommun.

När innerväggarna revs såg man långtgående fukt-, mögel-, och rötskador i inklädnad och timmervägg.

Återbruk till andra byggnader

Sunderbyhuset har inte ingått i friluftsmuseets publika museala verksamhet utan använts som förråd, bibliotek, syrum och kontor sedan flytten till Hägnan. Att reparera skadorna skulle enligt beräkningar gå på mer än 3 miljoner kronor, då åtgärderna är mycket omfattande. Bland annat måste stora delar av timmerstommen bytas ut.

Istället vill Luleå kommun plocka ner huset och använda de delar som inte är mögelangripna till reparation och underhåll av andra byggnader på friluftsmuseet.

– Det är väldigt tråkigt läge vi är i. Men vi hoppas att delar av Sunderbyhuset nu kan få leva kvar i andra byggnader på Hägnan, säger Ove Forsberg.

En förfrågan om rivningslov ska behandlas av miljö-och byggnadsnämnden den 24 februari. Nämnden flyttade ärendet till sammanträdet i mars.

Sunderbyhuset ligger längst in på Hägnans område och har inte använts till publik verksamhet sedan det flyttades dit år 2000.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Karina Jarrett

Uppdaterad 26 februari 2021

Logotyp