Klart för nya padelbanor, inte klart för Sunderbygården

En padelhall på Lövskatan och två padelbanor på campingområdet i Karlsvik kan bli verklighet sedan miljö- och byggnadsnämnden godkänt bygglov. Nämnden valde att skjuta på ärendet om rivningslov för Sunderbygården på Hägnan då det tillkommit ny information som ska anlyseras.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände bygglov för nya padelbanor.

Nämnden valde att lyfta ur ärenden av informativ karaktär för att minimera tiden och risken för smittspridning för de som var med på mötet fysiskt. Dessa ärenden behandlas vid ett senare tillfälle.

Ja till bygglov för padelbanor

Stålstaden AB får bygga sex padelbanor, omklädningsrum och 18 parkeringsplatser på fastigheten Verdandi 1 på Lövskatan. Stålstaden uppger att den ändrade användningen av industribyggnaden är tillfällig tills en permanent lösning har hittats. Nämnden beviljade tidsbegränsat bygglov från april 2021 till och med mars 2031.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade även We love padel AB bygglov för två utomhuspadelbanor inom campingområdet i Karlsvik, i nära anslutning till den befintliga minigolfbanan.

Inget beslut om rivningslov för Sunderbygården

Kultur- och fritidsförvaltning har ansökt om rivningslov för rivning av Sunderbygården på friluftsmuseet Hägnan. Avdelning miljö- och bygg har föreslagit att nämnden beviljar rivningslov men på grund av att det kommit ny information som behöver analyseras flyttades ärendet och behandlas troligen vid sammanträdet i mars.

Sunderbygården flyttades från Sunderbyn till Hägnan år 2000. Avdelning miljö och bygg har begärt en extern utredning för att bestämma byggnadens kulturhistoriska värden. Utredningen visar att eftersom byggnaden inte ingår i den ursprungliga bebyggelsen har den ett lägre kulturhistoriskt värde i förhållande till resten av byggnationerna. Den anses inte heller i sig vara av den omfattningen att de motiverar ett bevarande. Byggnaden är i väldigt dåligt skick och har inget skydd i gällande detaljplan.

Bland övriga ärenden

  • Fastighets AB Terminalen beviljades bygglov för industribyggnad på fastigheten Storheden 2:1. Kyl- och frysexpressen Nord AB ska bedriva logistikverksamhet med distribution av livsmedelsgods.

  • Stålstaden AB beviljades bygglov för industribyggnad på fastigheten Storheden 1:58. Det är Häggblom Sverige AB som avser att sälja slitdelar, reservdelar samt utrustning och redskap till gruv- och entreprenadmaskiner.

  • Nämnden godkände Hybrit Developments ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 1 september 2022 för nybyggnad för byggbodar på fastigheten Svartön 18:32.

  • Miljö- och byggnadsnämnden godkände avdelning miljö och byggs yttrande angående Luleå Miljö Resurs AB:s förslag på ny avfallsplan för Luleå kommun som ska gälla från 2021 till 2028.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

Uppdaterad 26 februari 2021

Logotyp