Skärpt intern kontroll i Luleå kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde åtta ärenden, bland annat förslag till en ny intern kontrollplan för kommunstaben.

Sammanlagt åtta ärenden behandlades arbetsutskottet för kommunstyrelsen den 27 januari. Två av dem rörde kommunens interna kontrollrutiner. Kommunstaben har tagit fram ett förslag som bland annat gäller skärpt kontroll och granskning av fakturahantering och attesträtt.

Luleås kommunstab ska bli bättre på sina interna kontrollrutiner. Det är ett av förslagen som kommunstyrelsen behandlade på sitt arbetsutskott den 27 januari.

Förslag till intern kontrollplan för kommunstaben 2020

Kommunstaben har upprättat förslag till en ny intern kontrollplan för 2020. Planen innehåller bland annat följande kontrollmoment:

  • Säkerställa att stabens fakturor betalas i tid
  • Säkerställa att alla styrande dokument har aktualiserats i närtid
  • Kontrollera efterlevnad av delegationsordningen
  • Kontrollera efterlevnad av attesträtt
  • Kontrollera och säkerställ att gällande riktlinjer för representation följs

Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget att godkänna den interna kontrollplanen.

– Nu fortsätter vi utveckla arbetet med intern kontroll. Det innebär att vi kommer att få bättre insyn och kunna jobba mer aktivt med att våra interna rutiner följs, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Markanvisning för del av Mjölkudden C

Bland övriga ärenden finns en ansökan om markanvisning för del av Mjölkudden C. Byggbolaget Serneke Bygg AB har lämnat in en ansökan om markanvisning genom direktanvisning för del av Mjölkudden 3:42. Området ligger i anslutning till Mjölkudden centrum och avser nya mindre bostäder och ett så kallat longstay-boende.

 Arbetsutskottet beslutade att inte gå vidare med markanvisning genom direktanvisning för del av Mjölkudden 3:42. Detta tills pågående arbete med detaljplaneprogram för Mjölkudden C är klart.

Ansökan om värdskapsbidrag för konferensen Framtidens lärande

Det är barn-och utbildningsförvaltningen som ansökt om ett värdskapsbidrag på 180 tkr till den nationella konferensen Framtidens lärande. Som värdkommun svarar kommunen för kvällsevent samt middag för cirka 300 deltagare. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut att avsätta 90 tkr i värdskapsbidrag i enlighet med kommunens riktlinjer för representation.

Kommunstabens årsrapport för förvaltningsområden

Luleå kommun ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli och de samiska språken. Kommunstyrelsen föreslås godkänna årsrapporten för kommunens förvaltningsområden.

Förslag till beslut gällande fördelning av statsbidrag  

Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna förslaget att anslå 300 tkr till barn- och utbildningsförvaltningen och 200 tkr till socialförvaltningen ur anslaget för nationella minoriteter.

 

Mer om kommunens politiska sammanträden finns på lulea.selänk till annan webbplats

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

22 januari 2020
Uppdaterad 27 januari 2020

Logotyp