Godkänt för kommunens hantering av corona

Luleå kommun har hanterat coronapandemin på ett övervägande bra sätt. Det anser sex av tio Luleåbor som tillfrågats i en ny undersökning. Hälften av de svarande ger också godkänt för kommunens information om corona till medborgarna.

I augusti genomfördes en undersökning med anledning av Luleå kommuns hantering av coronapandemin. Undersökningen gjordes den 20-31 augusti och totalt genomfördes 455
telefonintervjuer. De tillfågade är Luleåbor i åldrarna 16-85 år. Enkäten utfördes av marknadsundersökningsföretaget Ipsos AB.

Luleå kommun valde tidigt att stänga för besök på sina äldreboenden på grund av pandemin. Ett bra beslut, anser nio av tio Luleåbor som tillfrågats i en ny undersökning.

Hur har kommunen hanterat coronapandemin - hittills?

Syftet med undersökningen är att undersöka vad medborgarna i Luleå kommun tycker om deras hantering av coronapandemin. Den är utförd på uppdrag av kommunstaben. Roger Jönsson är kommunikationschef och den som ansvarat för undersökningen:

– Ett syfte med undersökningen är att ta reda på vad Luleåborna tycker och lära inför framtiden, så att vi på bästa sätt kan förbereda oss inför en eventuell fortsättning. Därför prioriterade vi att göra den här uppföljningen efter ett halvår med coronapandemin.

Hantering av pandemin på kommunens äldreboenden

Luleå kommun valde att stänga för besök på sina äldreboenden - innan regeringen fattade ett sådant beslut. Nästan samtliga tillfrågade, cirka nio av tio, tyckte det var ett bra eller mycket bra beslut.

Enkäten visar att två av fem tillfrågade har stort förtroende för kommunens hantering av pandemin på äldreboenden, en av fem har litet förtroende. De äldre åldersgrupperna, över 40 år, har ett större
förtroende.

Hantering av pandemin på kommunens skolor

Cirka fyra av tio av de svarande har stort förtroende för kommunens hantering av förskolan i samband med coronahanteringen. Mycket få har litet förtroende.

Nästan hälften har stort förtroende för kommunens hantering av grundskolan. Här har en stor
andel svarat vet ej, vilket indikerar att de ej har barn i skolåldern. Fler än sju av tio av de som har barn i grundskolan har däremot angett att de har stort förtroende för kommunen hantering.

Beteende och oro

På frågor som gäller förändrat beteende i samband med coronapandemin syns en tydlig trend. Cirka 6 av 10 har i stor utsträckning ändrat sitt beteende på grund av pandemin. Här syns
tydliga skillnader mellan åldersgrupperna, där äldre ändrat sitt beteende mer än yngre målgrupper.

Relativt få, cirka tre av tio, oroar sig i stor utsträckning för att välfärdssystemet inte ska klara coronapandemin. Mer än hälften av de tillfrågade oroar sig däremot i stor utsträckning för att arbetslösheten ska öka på grund av coronapandemin. Kvinnor är mer oroade än män.

Information till medborgarna

Luleå kommun har löpande informerat invånarna om coronapandemin i ett flertal olika kanaler. Bland annat via kommunens digitala kanaler, genom veckovis annonsering i dagspress, direktutskick och trycksaker. Den sammanfattande bedömningen är ett godkänt betyg.

Drygt hälften av de tillfrågade tycker att kommunens samhällsinformation under coronapandemin har varit bra eller mycket bra. Här kan man utläsa att äldre åldersgrupper och kvinnor ger ett något högre betyg än övriga grupper.

De öppna svaren visar att det är många olika områden som kommunens medborgare saknat information kring. Svaren handlar om allt från provtagning och möjligheter att testa sig till hantering av riskgrupper och information om munskydd.

Fortsätt att hålla ut

Sammanfattningsvis får kommunen alltså ett godkänt resultat i bedömningen av hur den hanterat coronapandemin hittills. Luleås kommunalråd Lenita Ericson har tagit del av resultaten och vill uppmana till fortsatt försiktighet.

– Självfallet är det glädjande att Luleåborna så här långt är nöjda med hur kommunen hanterat coronapandemin. Tyvärr är det för tidigt att blåsa faran över. Håll i och håll ut är det som gäller för oss alla under lång tid framöver, säger hon.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Uppdaterad 28 september

Logotyp