Grundskolan förbereder sig

Med anledningen av covid-19 togs det under torsdagen ett beslut av riksdagen om en lagändring som möjliggör en tillfällig nedstängning av förskolor och grundskolor vid extraordinära händelser. Grundskolan förbereder sig nu på att, om det skulle behövas, ställa om delar av sin verksamhet till skola-hemma, distansundervisning.

– Det är svårt att förutse när läget förändras och det uppstår behov av åtgärder som går längre än de som regeringen och vi som huvudmän redan har vidtagit. Vi vill förstås in i det längsta låta verksamheten fortgå som vanligt, säger Emma Engelmark, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Grundskolan förbereder sig nu på att, om det skulle behövas, ställa om delar av sin verksamhet till skola-hemma, distansundervisning.

Eleverna i årskurs 7–9 har genom skolan en egen dator och kan på ett liknande sätt som gymnasieskolan genomföra distansstudier från hemmet. Det pågår även ett arbete med att se i vilken omfattning årskurs 4–6 kan använda sig av upplägget med skola-hemma.

– Förvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram en beredskapsplan för tänkta scenarier som skulle kunna hända. Det planeras för fullt för att kunna växla över vid en eventuell stängning, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan.

När kan en förskola eller skola stängas?

Om en enskild skola, förskola eller fritidshem ska stängas ned ska det grunda sig på att:

  • en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
  • skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
  • regeringen beslutar det.

Vad händer nu?

Om inget annat meddelas fortgår verksamheten som vanligt. Vid en eventuell stängning av skolor meddelas elever och vårdnadshavare av rektor samt via skolappen och i lärplattformen.

Eftersom det är en hög belastning i skolans app kommer inte notifieringen direkt. Vårdnadshavare rekommenderas att ta som vana att titta i appen efter ny information under eftermiddagar.

Aktuell information publiceras även på www.lulea.se/cororna – skola förskola.länk till annan webbplats

FAKTA

  • Den nya lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.
  • Den nya lagen ger även regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.
  • I de båda fallen gäller det fortfarande att huvudmän måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Anders Alm

20 mars 2020

Logotyp