Hur fördelas resurserna mellan flickor och pojkar?

Mätningar visar att flickor generellt har högre måluppfyllelse än pojkar i skolan men sämre psykisk hälsa än pojkar. Barn- och utbildningsnämnden vill se en analys av hur resurserna för stödinsatser fördelas mellan flickor och pojkar och därför beslutades det vid sammanträdet 16 juni att ge Resurscentrum detta särskilda uppdrag.

– Det är inte unikt för Luleå att pojkar har lägre kunskapsresultat och att flickor i större utsträckning upplever stress i skolarbetet. Både regeringen och Skolinspektionen har pekat ut dessa två områden som stora nationella jämställdhetsproblem i svensk skola. Vi behöver därför göra en analys av hur resurserna av stödinsatser fördelas och sedan fundera på om vi är nöjda som det är eller om vi ska sätta nya mål och fördela resurser på annat sätt, säger Emma Engelmark, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Jämställdhet är ett av kommunens fyra utvecklingsområden. Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan tidigare ett utvecklingsområde att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

– För att säkerställa att vi uppfyller detta behöver vi lägga extra fokus på utvecklingsområdet och därför har vi gett Resurscentrum i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Emma Engelmark, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kartläggning av stödinsatser

Arbetet med det särskilda uppdraget inleds under höstterminen 2021 med en kartläggning och analys av hur stödinsatser är fördelade ur ett jämställdhetsperspektiv inom förvaltningens verksamheter.

Kartläggningen ska bidra till att analysera och synliggöra eventuella könsmönster inom förvaltningen som helhet samt inom respektive verksamhet. Aktuell forskning inom området kommer ligga som grund för det fortsatta arbetet.

– Där är viktigt att vi gör rätt insatser och på rätt sätt så att flickor och pojkar har möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar nå så långt som det är möjligt avseende utbildning, studieval och personlig utveckling. Mående och skolresultat hänger ihop och det är därför en avgörande utredning för flickor och pojkars framtid i Luleå kommun, säger Emma Engelmark, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

FAKTA

  • Resurscentrum är en verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen som utifrån sina kompetenser bidrar till skolverksamheternas uppdrag och måluppfyllelse.
  • I Resurscentrum ingår enheterna; elevhälsa, flerspråkighet/modersmål, kulturskolan och måltider.
  • Se tidigare artikel: Skolan vill följa pojkars resultat

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Anders Alm

Logotyp