Investeringsbudget och kortidsvikariat

Investeringsbudgeten föreslogs omfördelas och extern aktör för korttidsvikariat var två av ärendena som lyftes på barn- och utbildningsnämnden den 19 maj.

Barn- och utbildningsförvaltningen har, på uppdrag av nämnden, utrett möjligheterna att anlita extern aktör för tillsättning av korttidsvikariat som är kortare än 14 dagar. Förslaget skulle innebära att man inte längre nyttjar tjänsterna från socialförvaltningens kompetensförsörjningsenhet. Längre vikariat omfattas inte. Förvaltningen ställer sig positiva till att upphandla en extern aktör.

– Tillsättning av vikarier är en viktig arbetsmiljöfråga. Vi har saknat vikarier redan innan pandemin och situationen har blivit sämre under det senaste året. Att förbättra arbetsmiljön ger effekter för kvaliteten i verksamheten och därmed förbättringar för barn och elevers lärande, säger Helena Jensen, Avdelningschef HR/Ekonomi.

En uppskattning är att en extern aktör skulle kosta upp till 5 miljoner kronor mer per år än den nuvarande lösningen men bli mer kostnadsneutral över tid om sjukfrånvaron går ner och behovet av vikarier minskar. Finansiering bedöms kunna ske inom den budget för barn- och elevpeng som rektor har idag där det bland annat ingår medel för vikarier.

Förslaget fick bifall. En upphandling av en extern aktör kommer att göras.

En extern aktör föreslås hantera tillsättningen av korttidsvikariat i förskola, grundskola och gymnasiet.

Investeringsbudget föreslås omfördelas

I och med att nya utredningar av skolstrukturen ska genomföras har det blivit ett investeringsutrymme för andra åtgärder som inte är direkt kopplade till strukturutredningar.

I samband med folkomröstningen om skolstrukturen hösten 2020 har kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden beslutat att nya utredningar ska genomföras om Luleå kommuns skolstruktur. Tidigare beslutade men inte verkställda åtgärder ska inte genomföras i nuläget, bland annat anpassningar av Stadsöskolan.

Medel föreslås istället användas till åtgärder i Spira förskola, hemkunskapssal i Råneå, duschbås i Hälsans hus, Porsöskolans matsal samt Ormbergsskolan. Se budget för respektive åtgärd i ärendet.

Nämnden biföll förslaget.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Simon Eliasson

19 maj 2021

Logotyp