Kommunen budgeterar för lägre resultat nästa år

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag, som antogs i fullmäktige i juni, visar på ett resultat på 6 miljoner kronor, investeringar på 1,2 miljarder kronor och en oförändrad skattesats under 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade tjänstemännens förslag om kommunal skattesats, investeringsramar och kommunbidrag på sitt sammanträde den 22 maj och det gick sedan vidare till beslut i kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige den 20 juni.

Fotograf: Magnus Stenberg

Luleå kommun har ett mål om att årsresultatets andel av skatt och statsbidrag ska vara minst två procent, vilket skulle motsvara 115 miljoner kronor. Men Kommunen budgeterar för ett resultat på 6 miljoner kronor under 2024. Det ekonomiska läget är enligt plan däremot bättre år 2025 och år 2026, under förutsättning att inflationen bromsar in.

I den antagna budgeten, som föreslogs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, finns ett generellt tillskott på totalt 35 miljoner kronor till Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Infrastruktur- och servicenämnden och Socialnämnden. Ett tillskott går också till Kultur- och fritidsnämnden för kulturens roll i Luleå och föreningslivet, Socialnämnden för avgiftsfri familjerådgivning och arbetsmiljösatsning och Luleå Lokaltrafik får bidrag till gratis bussåkande för barn i sommar samt ett generellt tillskott på 1,2 miljoner kronor.

De planerade investeringarna för 2024 beräknas uppgå till drygt 1,2 miljarder kronor, under 2025 till knappt 1,2 miljarder kronor och under 2026 till knappt 1,3 miljarder kronor. Eftersom investeringarna under de kommande åren inte kan finansieras endast med egna medel föreslås en ökad nyupplåning om 1,6 miljarder kronor under kommande treårsperiod. Exempel på investeringar som finns i planen är Hertsöskolan, inklusive bibliotek och sporthall, vatten och avlopp, investeringar i fastigheter och underhåll av gator och vägar, lekparker och nya gruppboenden.

Luleå kommun har som mål att bli 100 000 invånare till 2040. En bedömning av befolkningsprognosen visar på en blygsam ökning på 400-500 personer per år under åren 2024-2026, men ambitionen är att antalet Luleåbor kommer öka betydligt mer längre fram i och med en ökande tillväxt, nya industriområden och nya bostadsområden.

Framtidens Hertsöskola. Illustration: Norconsult

FAKTA

  • Varje år lägger kommunen fram en budget för nästa år och en plan för de där kommande två åren.
  • Den 22 maj behandlades plan och budget i kommunstyrelsens arbetsutskott.
  • Den 22 juni antog kommunfullmäktige plan och budget för de kommande tre åren.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

Uppdaterad: 29 juni

Logotyp