Kommunfullmäktige i korthet

Två snabbinterpellationer, nya politiska motioner och en återremmitering av ärendet om Nåidenhallen. Det är några av de aktuella frågor som kommunfullmäktige behandlade vid dagens sammanträde i Luleå.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och sammanträder en gång i månaden. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor som rör Luleå.

Vid dagens sammanträde den 21 juni behandlade fullmäktige sammanlagt 21 ärenden. Nu tar fullmäktige paus över sommaren. Nästa sammanträde hålls i Luleå den 30 augusti.

Beslutet om D-hallen i Luleå flyttas fram. Ärendet gick upp till kommunfulläktige vid dagens sammanträde, men återremitterades. Nästa fullmäktige sker i Luleå 30 augusti.

Isytor i D-hallen

Riva, förstärka befintlig byggnad eller återremmittera ärendet? Åsikterna gick isär vid dagens politiska debatt om D-hallen i Luleå. I dag fattade ett oenigt kommunfullmäktige beslut om det aktuella ärendet om D-hallen (Nåidenhallen). Kommunstyrelsen hade rekommenderat fullmäktige besluta att hallen ska rivas. Efter votering beslutades att ärendet istället ska återremitteras.

Läs mer om förslaget: Nåidenhallen föreslås rivaslänk till annan webbplats

Dagens snabbinterpellationer

Vid dagens sammanträde ställde (C) en interpellation gällande Luleå kommuns tulpanförsäljning. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson besvarade den och bemötte frågor kring bland annat försäljning, intäkter och redovisning.

Ytterligare en interpellation kom från (C) och gällde kommunal sponsring till stadens elitidrottslag. Luleå är en idrottsstad med många framgångsrika idrottsföreningar och (C) önskade ett förtydligande kring de totala beloppen som våra elitföreningar får från kommunen. Kommunstyrelsen ordförande Carina Sammeli bemötte frågor och redovisade sponringsbeloppen, som sammanlagt uppgår till 1.350 mkr årligen.  

Beslut om ny avfallsplan för Luleå kommun 2021-2028

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Kommunens nuvarande avfallsplan gäller mellan 2017- 2020 och en ny avfallsplan har tagits fram som sträcker sig mellan 2021-2028.

Avfallsplanen innehåller bland annat mål och åtgärder för att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för och för att förebygga och begränsa nedskräpning. Planen ska under perioden följas upp för att se hur aktiviteterna leder mot utpekade mål.

Godkänd detaljplan för Biet 1:1

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14 § 36 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för del av Biet 1, med huvudsakligt syfte att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling för bostäder, kontor och centrumverksamheter. Samtidigt är syftet också att tillgodose det parkeringsbehov som finns inom området.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari i år att rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Biet. Ärendet gick vidare till kommunstyrelsen som 2021-04-12 föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Vid april månads fullmäktige återremmitterades ärendet till stadsbyggnadsnämnden. I dag kom ett politiskt belsut, där fullmäktige gav bifall till förslaget att godkänna ny detaljplan för Biet 1:1.

Luleå kommuns förenklade delårsrapport

Den förenklade delårsrapporten omfattar nämndernas ekonomi och bidrag till kommunfullmäktiges utvecklingsområden. Enligt delårsrapporten för perioden januari-april 2021 redovisar kommunen ett positivt resultat på 47 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret visar på ett överskott med 180 miljoner kronor, vilket är 113 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Syftet med rapporten är att göra en årsprognos för den kommunala ekonomin. Kommunfullmäktige godkände kommunens förenklade delårsrapport för januari-april 2021.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Logotyp