Kommunfullmäktiges novembermöte i korthet

Ny mandatperiod - nya ledamöter. Vid kommunfullmäktige i Luleå den 21 november utsågs ett antal nya ledamöter till kommunala nämnder och bolag. Bland annat får Carina Sammeli fortsatt förtroende som kommunstyrelsens ordförande. De nya ledamöterna tillträder den 1 januari 2023. Fullmäktige behandlade även ett tiotal politiska motioner samt beslutade kring ett planuppdrag för Sandön och Klubbviken.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Luleå. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden.

November månads sammanträde hölls i stadshuset, Luleå den 21 november. Fullmäktige behandlade totalt 47 ärenden, varav ett tiotal politiska motioner. Den 22 november hålls budgetfullmäktige med fokus på kommunens ekonomi. Då fattar Luleås politiker beslut om strategisk plan och budget för perioden 2023-2025.

Nya ledamöter till kommunala nämnder och bolagsstyrelser. Vid kommunfullmäktiges novembermöte utsågs nya ledamöter till bland annat kommunstyrelsen, socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Samtliga val avser perioden 2023-2026.

Val av nya ledamöter och ersättare

En betydande del av dagens sammanträde handlade om val av nya ledamöter till kommunala nämnder och bolag. Samtliga nya ledamöter tillträder i januari 2023. Nedan ett urval av de ledamöter som valdes av kommunfullmäktige.

Val till kommunstyrelse tillika krisledningsnämnd för åren 2023-2026

Kommunfullmäktige beslutade att utse 15 ledamöter och 15 ersättare i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd för åren 2023–2026.

Kommunstyrelsens ordförande: Carina Sammeli (S)

1:e vice ordförande: Fredrik Hansson (S)

2:e vice ordförande: Anders Josefsson (M)

Val till barn- och utbildningsnämnden

Ordförande : Emma Engelmark (S)

Vice ordförande: Arne Nykänen (C)

Val till miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Maritha Meethz (S)

Vice ordförande: Fredrik Viberg (M)

Val till socialnämnden

Ordförande: Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)

1:e vice ordförande: Sara Hjelte (V)

2:e vice ordförande: Carola Lidén (C)

Val till stadsbyggnadsnämnden

Ordförande: Ulrika Lundberg (V)

Vice ordförande: Anette Asplund (KD)

Val till kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Evelina Rydeker (MP)

Vice ordförande: Thomas Olofsson (L)

Val till valnämnden

Ordförande: Nina Berggård (v)

Vice ordförande: Lars Pohjanen (c)

Politiska motioner - ett urval

Thomas Söderström (L) har lämnat in en motion om gratis bad för ungdomar. Motionären menar att det är viktigt att alla ungdomar får god badvana men även goda simkunskaper. Därför vill motionären göra det möjligt för ungdomar som går i grundskolan och som är boende i Luleå kommun, att få bada gratis i kommunens badhus. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen, bland annat med hänvisning till att Luleås skolungdomar får simundervisning i skolan

Samuel Ek (KD) föreslår i en motion att Luleå kommun utreder och presenterar lämpliga platser för hundrastgårdar. En utvecklingsplan för centrum bereds just nu där utvecklingsplanen möjliggör för 4000 nya bostäder, vilket i centrum motsvarar 6000 personer. Som en del i att planera framtidens centrum anser motionären att kommunen även bör utreda var lämpliga hundrastgårdar kan byggas i centrum. Ett enigt fullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Lothar Bellgardt (MP) och Malin Svedjeholm (MP) har lämnat in en motion om workshop, klimat- och miljömål. Motionärerna vill bland annat att Luleå kommun anordnar en workshop med temat Klimat- och miljömål i Luleå kommun, samt att invånare i Luleå görs delaktiga i hur kommunen når sina klimat- och miljömål genom dialogmöten. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Planuppdrag del av Sandön 2:20, Klubbviken

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade att anta en detaljplan för del av Sandön, Sandön 2:66 och del av 2:20, Klubbviken samt att godkänna tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Planens huvudsakliga syfte är att utveckla den befintliga anläggningen för besöksnäring och turism samt skydda höga naturvärden och allmänhetens tillgång till friluftsliv, bad och rekreation.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Logotyp