Lekplats, Östra länken och nytt avloppsystem

Fortsättning av Östra länken, nytt avloppsystem i Norra Sunderbyn och e-förslag om lekplats i Bensbyn var några ärenden som stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlade på sammanträdet den 12 mars.

Stadsbyggnadsnämnden ställde sig vid sammanträdet den 26 mars bakom e-förslaget som föreslår att kommunen bygger en aktivitetsplats i Bensbyn. Stadsbyggnadsnämnden har tidigare antagit en lekplatsplan och i den finns Bensbyn upptagen som ett prioriterat område. En ny lekplats ska utredas närmare via samråd under 2022.

Ett e-förslag om att bygga en lekplats i Bensbyn har kommit in och ska behandlas på sammanträdet.

I lekplatsplanen är inriktningen att varje stadsdel, större bostadsområde eller by med fler än 50 barn i åldrar 0–12 år ska ha tillgång till minst en gemensam lekplats. I stadsbyggnadsnämndens investerings- och exploateringsplan finns medel avsatta för att genomföra minst en ny och/eller ombyggd lekplats per år.

Östra länken

Arbetet med Östra länken går vidare med nya delar inom etapp 4E. Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkände projektbudget på 94,3 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd.

Området som berörs är baksidan av Tunaskolan via en befintlig gång- och cykelväg ner till Tunastrand där ny pumpstation ska byggas. Sedan vidare från pumpstationen via befintlig gång- och cykelväg längs Tuna- och Notviksstranden fram till Jernhusens fastighet på Notviken. Arbetet beräknas vara klart under andra halvåret 2022.

Nytt avloppssystem i Norra Sunderbyn

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att godkänna projektbudget på 2,3 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd för nytt avloppssystem i Norra Sunderbyn. Den nya lösningen innebär att spillvatten pumpas över älven till befintligt avloppsreningsverk i Avan.

Reinvesteringar av fastigheter

Arbetsutskottet godkände projektbudget på 25 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för reinvesteringar i kommunala lokaler. För närvarande finns arbeten planerade i bland annat Råneskolan, Luleå Energi Arena, Pontusbadet och Kulturens hus.

Se alla ärendenlänk till annan webbplats

Text: Monika Aunes

Foto: Frank Rizo

06 mars 2020

Uppdaterad: 27 mars 2020

Logotyp