Luleåborna har satt betyg på kommunen

Luleåborna tycker att hemkommunen är en bra plats att leva och bo på. Men på vissa områden har betygen sjunkit från föregående undersökning, till exempel upplevd trygghet. Det visar resultaten av SCB:s medborgarundersökning år 2022.

Syftet med SCB:s medborgarundersökningen är att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen mäter huruvida invånarna i respektive kommun tycker saker fungerar bra eller mindre bra. Exempel på några områden som tas upp i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället och förtroende.

 • 94 procent av de Luleåbor som svarade på SCB:s medborgarundersökning 2022 tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.

2022 års undersökning gick ut till 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor och 599 (37%) av dessa besvarade undersökningen. Det placerade Luleå på 56:e plats, vilket var bättre än snittet för Sverige i stort, med en svarsfrekvens på 36%.

54 procent av de som svarade var kvinnor, 46 procent var män.

Fördelningen av de svarande per åldersgrupp:

 • 10 procent för 18–29 år, 
 • 19 procent för 30–49 år, 
 • 34 procent för 50–64 år
 • 37 procent för 65 år och äldre

2022 års resultat visar att:

 • 94 procent av de Luleåbor som svarade på SCB:s medborgarundersökning 2022 tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
 • 80 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
 • 71 procent kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.
 • 17 procent upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter

Fler resultat...

Bra betyg

 • Höga betyg till kultur- och nöjesliv och utbildningsmöjligheter.
 • Det lokala kultur- och nöjeslivet, samt utbudet av restauranger är på en god nivå jämfört med riket i stort.
 • Kommunens bibliotek får höga betyg.
 • Hämtning av hushållsavfall rankas som den verksamhet där kommunen får högst betyg.
 • Kommunens arbete för integration och delaktighet.

Låga betyg

 • Äldreomsorgen får sämre betyg än riket i stort, samt att betyget har dalat jämfört med tidigare undersökning.
 • Sämre betyg än riket när det gäller närhet till sjuk- och hälsovård och den allmänna kommunala servicen utanför centralorten.
 • Trafiksäkerheten och utbudet av kommunens gång- och cykelvägar har fallande betyg.
 • Mötesplatser för unga människor saknas, och lekplatserna i kommunen får låga betyg jämfört med riket.
 • De lokala politikernas lyhördhet för invånarnas idéer och tankar får lägre betyg än Sverige i stort.

Trygghet

 • En generellt högre upplevd oro för att personligen bli utsatt för brott, till exempel inbrott, våldsbrott samt naturfenomen som skogsbränder. 
 • Medborgarna ser ökade trygghetsproblem i samhället med stigande oro för ett antal frågor som störande gäng, skadegörelse och nedskräpning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Robert Dahlin

Foto: Burban Studios

Logotyp