Luleå överlåter sin andel ensamkommande barn till Piteå

Luleå kommun kommer, tillsammans med 10 andra kommuner i Norrbotten, överlåta sin andel ensamkommande barn och unga till Piteå kommun efter beslut i kommunstyrelsen den 8 november.

Arbetsmarknadsförvaltningen har idag presenterat avvecklingsplanen för HVB-boendet och stödboendet för ensamkommande barn och unga för kommunstyrelsen arbetsutskott, beslut om planen tas på kommunstyrelsen sammanträde den 6 december.

Barnkonsekvensanalys är genomförd i linje med barnkonventionen.

Luleå kommuns boenden för ensamkommande barn och unga har det senaste året gått med kraftigt underskott på grund av låg beläggning. Den statliga ersättningen från Migrationsverket som kommunen får för att bedriva boenden för ensamkommande barn och unga räcker inte till, då ersättningen är kopplad antalet belagda platser. Prognostiserat underskott för 2021 är 7 miljoner kronor och kommunens andel ensamkommande barn under år 2022 är 6,75 promille.

- Arbetsmarknadsförvaltningen hat lagt fram ett förslag på avvecklingsplan till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det vi föreslagit är att avvecklingen av boendena påbörjas vid årsskiftet 2021/2022 och beräknas vara genomförd under 2023, säger Magnus Johansson, avdelningschef för arbetsmarknads och integrationsavdelningen.

Kostnader för avveckling kommer att finnas kvar under 2023–2024. Det är kostnader för bland annat fastighetshyror, levnadsomkostnadsersättning för målgruppen och lönekostnader för personal. Prognosen för avvecklingskostnader under 2022 indikerar att uppgå till 9 miljoner kronor och för 2023 till 0,5 miljoner kronor. Arbetsmarknadsförvaltningen återkommer i verksamhetsplan om eventuell förstärkning av avvecklingskostnader.

Individuella behov utreds

- Barn och unga inom våra boenden och därmed i samhällsvård är en särskilt utsatt grupp. De har varierande och individuella behov och förutsättningar som måste mötas. Det är socialtjänsten som utreder varje enskilt barns behov och beslutar var barnet ska placeras. Sammanlagt berörs idag totalt fem barn mellan 15-17 år på HVB-hemmet för ensamkommande barn och sex unga vuxna mellan 18-19 år på stödboendet, säger Magnus Johansson.

Barnkonsekvensanalys är genomförd i linje med barnkonventionen. För barnen på HVB-hemmet genomför socialtjänsten en utredning om deras individuelle behov och önskemål. Det förs samtal med varje barn och dennes godeman eller särskilt förordnad vårdnadshavare. I nuläget är det aktuellt med nya placeringar i familjehem eller HVB-hem eller familjeåterförening. De unga vuxna på stödboendet kommer att erbjudas utslussningsinsatser och bostad i Luleå.

Avvecklingen påverkar även personal på Arbetsmarknadsförvaltningen, 11 handledare och 1 chef. Fackliga förhandlingar är genomförda och turordningsförhandling samt omplaceringsutredning ska genomföras.

FAKTA

  • Barnkonsekvensanalys är genomförd i linje med barnkonventionen.
  • Avvecklingen påverkar personal på Arbetsmarknadsförvaltningen, 11 handledare och 1 chef.
  • Luleå kommun kommer, tillsammans med 10 andra kommuner i Norrbotten, överlåta sin andel ensamkommande barn och unga till Piteå kommun.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sara Ruthberg. Bild: Luleå kommun.

Logotyp