Övervakningskameror och granskning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den 4 november 14 ärenden. Bland annat ansökan om tillstånd för övervakningskameror, motion om trygghetskameror samt granskning av betygssättning i engelska på Hedskolan.

Ansökan om tillstånd för övervakningskameror

Det har sedan länge funnits önskemål från personal och skolledning om utvändiga kameror i gymnasiebyn. Detta i syfte att minska kostnader för skadegörelse. Sana Suljanovic (M) och Nihad Zara (M) anser i ett nämndinitiativ att barn- och utbildningsnämnden skyndsamt ska ansöka om tillstånd för att sätta upp övervakningskameror på de ställen i Gymnasiebyn där verksamheterna bedömer att det behövs.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska bifalla nämndinitiativet.

Det har länge funnits önskemål från personal och skolledning om utvändiga kameror i gymnasiebyn för att minska kostnader för skadegörelse. Ansökan för sådana kan nu bli möjlig.

Motion om införande av trygghetskameror

En motion har lämnats in av Moderaterna om att undersöka möjligheten av att införa trygghetsskameror i skolor som har behov av extra trygghetsskapande åtgärder. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått motionen för yttrande.

Möjligheten till kamerabevakning regleras i Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen och enligt Datainspektionen finns det redan idag möjligheter att ansöka om att införa trygghetskameror på de skolor som uttrycker ett behov av det. Därför föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige avslår motionen.

Granskning av betygssättning i engelska

Skolinspektionen har genomfört en granskning av betygssättning i engelska i årskurs 6 på Hedskolan. De har tittat närmare på kvaliteten i betygssättningsprocessen i ämnet och främst lärarnas arbete.

Skolinspektionen bedömer att lärarna fångar ett brett och varierat underlag som grund för betygssättning och att lärare förankrar sin planering av undervisningen i ämnets styrdokument. Lärarna låter eleverna visa sina kunskaper vid flera tillfällen och på olika sätt. Det framkommer även att lärarna med god systematik samlar in underlag kring elevernas prestationer och att de förankrar sin planering av undervisningen och bedömning i ämnets syfte, innehåll och kunskapskrav.

Granskningen visar dock att det finns ett begränsat samarbete mellan lärare om hur styrdokumenten ska tolkas, kring bedömningen av enskilda elevuppgifter och det samlade bedömningsunderlaget vid betygssättningen för elev. För att ytterligare höja verksamhetens kvalité behöver rektorn försäkra sig om att lärarna regelbundet för diskussioner kring tolkningen av styrdokumenten samt att lärarna regelbundet sambedömer enskilda uppgifter och samlat underlag inför betygssättning för en elev.

– Vi är jätteglada och stolta över den bedömningen som skolinspektionen gjort. Vi kommer arbeta vidare för att utveckla verksamheten ytterligare, säger Anders Nilsson, rektor Hedskolan.

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Frank Rizo

29 oktober 2020

Logotyp