Pandemin har haft stor påverkan

Den 25 februari behandlade socialnämnden årsuppföljningen för 2020. Trots ett år med pandemin är bidragen till de prioriterade utvecklingsområdena och måluppfyllelsen uppnådda. Men pandemin har haft stor inverkan på verksamheten och särskilt gällande personal inom vård och omsorg.

— Coronapandemin har satt fokus på de viktiga vårdarbetena och antalet sökande till vakanser har ökat kraftfullt, säger socialnämndens ordförande Bodil Wennerbrandt Sevastik.

Antalet sökande till vårdutbildningar, lokalt och nationellt har ökat, vilket är positivt på lång sikt. Men under året har sjukfrånvaron stigit totalt sett. Under den tidiga våren var utfallet lovande men corona och rekommendationer med anledning av pandemin, att stanna hemma vid minsta symptom, har lett till en tydligt ökad sjukfrånvaro, vilket tidvis medfört problem med bemanning.

Pandemin har satt fokus på de viktiga vårdjobben under 2020.

Exempel på aktiviteter och förbättringar i verksamheten under året som gått:

  • Utveckling av förebyggande arbete har medfört att området Folkhälsa bidragit till att främja den psykiska hälsan.
  • Det har skett en positiv utveckling vad avser uppdraget att minska antalet barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
  • Antalet vårddygn har minskat såväl för barn, ungdomar och vuxna oavsett kön.
  • Under året har arbetet med att identifiera eventuell ojämställdhet fortsatt där flera jämställdhetsmål har uppfyllts.
  • Arbetet med att mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska har medfört att fler utsatta har kunnat erbjudas stöd.
  • Vissa aktiviteter som ska förbättra kvalitet till brukare ha kunnat genomföras, annat har fått pausas eller genomföras på annat sätt på grund av pandemin.
  • Resandet har minskat och användandet av digitala lösningar har ökat vid intern och extern samverkan, men också i kontakt med brukare, anhöriga samt vid anställningsintervjuer.

Socialnämndens ekonomiska utfall för året visar på ett positivt resultat på 26 miljoner kronor.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Vinter

Logotyp