Skolan i Svartöstaden till försäljning

Luleå kommun säljer genom anbud fastigheten Sållet 1, Sandgatan 22 Svartöstaden. Fastigheten är avsedd för skolverksamhet och byggnaden på fastigheten räknas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse vilket betyder att den inte får förvanskas till yttre form och allmän karaktär.

Skolan i Svartöstaden är till försäljning via anbud. Anbuden ska vara inlämnade senast 17 augusti 2020.

Sållet 1 Svartöstaden

Luleå kommun säljer genom anbud fastigheten Sållet 1, Sandgatan Svartöstaden. Fastigheten är avsedd för skolverksamhet och är bebyggd med en skolbyggnad.

Fastigheten har använts till skola vilket även i fortsättningen kommer att vara den enda möjliga användningen enligt detaljplanen som fastställdes 1988.

Fastigheten räknas som kulturhistorisk värdefull och får inte ändras till det yttre så att den ändrar karaktär eller form.

Fastigheten inklusive byggnaderna överlåts i befintligt skick. Luleå kommun har låtit genomföra två oberoende värderingar. Marknadsvärdet av fastigheten har bedömts till 12 miljoner skr respektive 9,2 miljoner skr.

Visning

Visning av fastigheten kommer att ske efter överenskommelse om tid:

  • Onsdag 10 juni
  • Torsdag 17 juni

 

Anbud

Skriftliga anbud märkta ”Anbud Sållet 1” ska vara förseglade och inlämnade till:
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Sektion exploatering, 971 85
Luleå

Anbudet ska vara inlämnat senast 2020-08-17

Text: Anita Sundberg

Bild: Luleå kommun

26 maj 2020

Logotyp