Socialnämnden: avropsanmälan och ansökan om statsbidrag

Den 14 oktober behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt åtta ärenden som sedan går till socialnämnden för beslut 28 oktober.

Avropsanmälan konsulentstödd familjehemsvård

Leverantörerna ska ge handledning, stöd, utbildning och andra överenskomna insatser till familjehemmet utifrån uppdraget och upprättad vård- och genomförandeplan. Socialnämnden föreslås avropa konsulentstödet.

Den 14 oktober behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt åtta ärenden.

Ansökan om statsbidrag för återhämtningsbonus inom vård och omsorg

Regeringen har beslutat om en så kallad återhämtningsbonus som innebär att kommuner och regioner ska kunna ansöka om medel för insatser som främjar ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. För Luleås del innebär det 180 840 kr. Statsbidraget föreslås rekvireras.

Statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar

Socialnämnden föreslås godkänna rekvirering av stimulansmedel om 549 285 kr till kompetensutveckling av familjehemssekreterare samt för att utveckla stöd och handledning till familjehem och kontaktfamiljer.

Övriga ärenden

• Statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service, LSS
• Statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SOL
• Socialnämndens sammanträdesordning 2022
• Delegationsordning avseende anmälan om informationssäkerhet

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 14 oktober Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Luleå kommun

Logotyp