Socialnämnden: avropsanmälan och ansökan om statsbidrag

Den 28 oktober behandlade socialnämnden sammanlagt åtta ärenden.

Avropsanmälan konsulentstödd familjehemsvård

Leverantörerna ska ge handledning, stöd, utbildning och andra överenskomna insatser till familjehemmet utifrån uppdraget och upprättad vård- och genomförandeplan. Socialnämnden beslutade avropa konsulentstödet.

Den 28 oktober beslutade socialnämnden i sammanlagt åtta ärenden.

Ansökan om statsbidrag för återhämtningsbonus inom vård och omsorg

Regeringen har beslutat om en så kallad återhämtningsbonus som innebär att kommuner och regioner ska kunna ansöka om medel för insatser som främjar ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. För Luleås del innebär det 180 840 kr. Socialnämnden beslutade rekvirera statsbidraget.

Statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar

Socialnämnden beslutade godkänna rekvirering av stimulansmedel om 549 285 kr till kompetensutveckling av familjehemssekreterare samt för att utveckla stöd och handledning till familjehem och kontaktfamiljer.

Övriga ärenden

• Statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service, LSS
• Statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SOL
• Socialnämndens sammanträdesordning 2022
• Delegationsordning avseende anmälan om informationssäkerhet

Samtliga ärenden till socialnämnden 28 oktober Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Luleå kommun


uppdaterad 28 oktober

Logotyp