Tidig start för byggstök i Kyrkbyn

I fjol startade arbetet med kulturrestaurering i Kyrkbyn. Vägarna genom kyrkstaden har brister i sin nuvarande utformning och för att bevara de kulturhistoriska värden som finns i Gammelstads kyrkstad genomför Luleå kommun tillsammans med Trafikverket åtgärder till förbättring. Arbetet påverkar alla typer av trafikanter och omledning av lokalbussarna kommer att behövas.

Gammelstads kyrkstad utgörs av en unik kulturmiljö och tillhör ett av världsarven. Dessvärre finns idag problem med avvattning och snöröjning vilket påverkar kyrkstadens bebyggelser och tomter intill vägen.

För att undvika dessa problem genomförs en rad förbättringsåtgärder genom att exempelvis sänka vägen, anlägga diken och anpassa korsningar.

Vägarna anpassas till den unika miljön i kyrkstaden och förbättras för fotgängare genom att gångytor anläggs. Åtgärderna syftar även till att minska genomfartstrafiken och dämpa hastigheten.

Byggstarten i Kyrkbyn påbörjas tidigare än beräknat i år. Entreprenören Nåiden startar årets arbete tisdag 13 april och då stängt Kyrktorget av som en första åtgärd.

Årets arbete inleds tidigt för säsongen och det första som görs är att Kyrktorget stängs av. Det innebär även att Rutviksvägen inte kan användas som genomfart under några veckor.
I maj fortsätter sedan arbetet med ombyggnationen av gamla Bodenvägen som i och med byggstart stängs för trafik till och med oktober.

Ändring av busslinjerna

Lokaltrafiken kommer periodvis att få annorlunda linjer under byggnationen, se aktuell information hos LLT. (länk) Länk till annan webbplats.

Alternativa vägval

Trafikanter uppmanas ta andra vägar under byggtiden. Fordonstrafik till och från Rutvik hänvisas under perioden 13 april till mitten av maj att köra via E4 och väg 97. Med cykel och till fots kan man ta sig via Gamla Hamngatan.

Påverkan under byggtid

Under byggtiden kommer det att bli en del störningar för omgivningen. Vi stänger av vägar helt eller delvis, och man får räkna med en del damm, buller och vibrationer från byggtrafik och anläggningsarbeten.

Samtidig reinvestering av vatten- och avlopp

Luleå kommuns vatten- och avlopps avdelning passar även i år på att genomföra ombyggnation av vatten- och spillvattenledningsnätet i Kyrkbyn i samband med att Trafikverket bygger om vägarna.

Förra året gällde det för väg 968, Rutviksvägen och i år väg 590, Gamla Bodenvägen.

Trafikverkets ombyggnation ger förutsättning att flytta ledningspaket som idag ligger på privat mark till allmän väg i samband med reinvestering.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren
Kartor: Luleå kommun och Trafikverket

Logotyp