Ja till upprustning av Porsö centrum

Nu ska upprustningen av Porsö centrum starta. Det beslutade politikerna i stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 13 januari. Arbetet delas in i två etapper och första etappen startar under året. Bland annat ska Kunskapens bro rustas. Bland övriga ärenden var Lumires övertagande av vatten- och avloppsverksamheten samt ett antal e-förslag.

Upprustningen av Kunskapens bro i Porsö centrum är ett av de prioriterade åtgärderna som ingår i den första etappen.

Ja till uppprustning av Porsö centrum

Arbetsutskottet godkände den 13 januari projektbudget på 4,5 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för den första etappen av upprustningen av Porsö centrum.

Porsö centrum är i stort behov av renovering. Området är slitet och upplevs av boenden som en otrygg plats att vistas på, det visar bland annat de medborgardialoger som har genomförts. En utvecklingsplan för Porsön Länk till annan webbplats. är under framtagande och samråd pågår fram till 31 januari. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 att utöka stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2022 med 15 miljoner kronor, specifikt riktad till upprustningen av Porsö centrum.

För att upprustningen ska kunna starta 2022 föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att projektet delas upp i två etapper, där etapp ett omfattar de platser som är i störst behov av underhåll och som är rimligt att hinna med under 2022. I det ingår bland annat upprustning av Kunskapens bro, ny belysning samt ny markbeläggning längs stråket utanför ICA och vid Old Brodies.

Under våren 2022 kommer Luleå kommun, Lulebo och Svenska Kyrkan att tillsammans ta fram ett förslag för nästa del av upprustningen av Porsö centrum. Dialoger kommer att hållas med barn och unga, lokala verksamheter och fokusgrupper.

VA-verksamhetens övergång till Lumire

Sedan den 1 januari har det kommunala bolaget Luleå Miljöresurs AB (Lumire) ansvar för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Vid arbetsutskottets sammanträde behandlades bland annat ärenden kopplade till verksamhetsöverlåtelsen, inklusive fordonsgasproduktionen. Det gäller bland annat fullmakt och principer för övergången.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 att Lumire AB ska ta över ansvaret för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsverksamheten. Stadsbyggnadsnämnden är kvar som VA-huvudman vilket innebär att anläggningstillgångarna är kvar i kommunen och att stadsbyggnadsnämnden även fortsättningsvis beslutar om VA-taxa, VA-plan samt investeringar i anläggningen som sedan utförs av bolaget.

Tidigare Lövskatans förskola rivs och gruppbostad byggs

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 27 januari förslaget att riva tidigare Lövskatans förskola för att göra plats för en ny gruppbostad. Socialförvaltningen har behov av gruppbostäder under kommande år. Den tidigare förskolan på Lövskatan som nu står tom och ingår idag i kommunens lokalbank.

Bland övriga ärenden:

  • E-förslag om mer belysning till lekparken/fotbollsplanen på Hällbacken (183 röster), nämnden beslutade att bifalla förslaget.
  • E-förslag om att röja sly mot Björsbyfjärden på Porsön (166 röster), nämnden avslog förslaget.
  • E-förslag om belysning strandpromenaden Tuna/Mjölkudden (106 röster), nämnden avslog förslaget.
  • E-förslag om rondell vid Forskarvägen – Björkskataleden (101 röster), nämnden avslog förslaget.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Susanne Lindholm

Uppdaterat 28 januari 2022

Logotyp