Mr Kollektivtrafik blickar tillbaka

Strateg Anders Bylund, alias Mr Kollektivtrafik, närmar sig pension efter många år på kommunen. Han har i nära samarbete med Luleå Lokaltrafik AB utvecklat kommunens lokaltrafik till ett uppskattat och välanvänt transportsystem. Att bussarna varje år kör sammanlagt motsvarande 80 varv runt jordkolotet säger en hel del.

När Anders Bylund började jobba som trafikingenjör på Luleå kommun 1988 var lokaltrafiken långt ifrån vad den är idag. Visserligen började man redan då att se kollektivtrafiken, inte enbart som en samhällsservice, utan även utifrån miljöaspekten. Att gå, cykla och åka kollektivt blev allt viktigare i kampen för en bättre miljö.

När nu Anders Bylund går i pension blir det förhoppningsvis mer tid över för modelljärnvägen som är hans stora intresse.

Under 90-talet var Anders Bylund delaktig i flera utredningar i syfte att förbättra lokaltrafiken.

– Det var mycket som kunde bli bättre. Ökad turtäthet, mindre krångel och möjlighet att åka mellan bostadsområden utan bussbyte, säger han och fortsätter:
– Tyvärr underskattade man resenärerna och förändringarna uteblev. Det hade varit bra med ett större kundperspektiv.

Det skulle dröja fram till 2003 innan nuvarande system togs i bruk. Bland annat knöt man ihop olika stadsdelar och en omstigningshållplats på Smedjegatan byggdes.

Anders Bylund hade då börjat arbeta på dåvarande Vägverket, men han minns att många av de förslag som han varit med om att lägga fram tidigare, då blev realiserade.
– Luleå var bland de första i Sverige med att införa turer mellan bostadsområden, och i motsats till vad många befarade så fungerade det bra, säger han.

Framgångssaga

Efter några år på Vägverket återvände Anders Bylund 2006 till Luleå kommun och återupptog arbetet med lokaltrafikfrågorna. Under åren som följde ökade resandet och Luleå Lokaltrafik AB (LLT) fick toppbetyg av resenärerna år efter år.

Han har ofta fått frågan från andra kommuner om de goda resultaten och låga kostnaderna per invånare.
– Det enkla svaret är att vi har ett kommunägt bussbolag. Det ger bland annat korta beslutsvägar och mindre byråkrati. Möjlighet till nära samarbete med gemensamma mål. Konstigt nog är vi den sista kvarvarande kommunen med den här lösningen, säger Anders Bylund.

Ny lagstiftning

Kollektivtrafiklagen, som trädde i kraft 2012, innebar att kommunen blev tvungen att upprätta avtal med LLT, trots att det är ett kommunalt bolag.
– Det gamla avtalet går ut vid årsskiftet och vi har precis klart med det nya som varar upp till tio år. Det kändes viktigt att hinna med det innan jag slutar, säger Anders Bylund.

En annan stor förändring var införandet av kontantfria bussar som Arbetsmiljöverket drev på om 2012. Att införa ny digital teknik kostade mycket pengar, men gav inte lika mycket tillbaka i form av ökade intäkter.

Tydlig målsättning

2013 satte politiken i Luleå upp mål om ökat resande med kollektivtrafik. Genom att förbättra tillgängligheten samt medvetenheten hos medborgarna, infriades målen. Fokus ändrades då från att öka resandet till att kunna ta emot det ökade resandet på bästa sätt. Men det innebar också stigande kostnader. Detta blev ekonomiskt kännbar under 2016-17. Anders Bylund förklarar:
– För varje ny tur eller utsträckning av linjerna växer kostnaderna enormt. Det krävs fler chaufförer, bussar, administration och så vidare.

Nya drivmedel

På uppdrag av kommunstyrelsen började man för några år sedan att titta på alternativa drivmedel för lokaltrafikens bussar. Det har hittills resulterat i fem eldrivna och åtta biogasdrivna bussar. Biogasen produceras inom kommunen och även om den är dyrare än diesel är miljövinsterna stora. Laddstationerna till elbussarna har delvis finansierats genom statliga medel.

Framtiden

Anders Bylund ser elbussarna som den framtida lösningen.
– De har avgasfri och tyst körning. Dessutom har vi tillgång till el genom vattenkraften här i norr, säger han och tillägger:
– För att skapa en attraktiv stad, med lite biltrafik och mer utrymme till människor som går och cyklar, måste kollektivtrafiken växa. Kanske turer dygnet runt för att möta efterfrågan.

Hur det blir i framtiden återstår att se. Anders Bylund går i pension och lämnar nu över arbetet med kollektivtrafiken till någon annan.


FAKTA OM Luleå Lokaltrafik AB

  • Luleå Lokaltrafik AB bildades 1976
  • Antalet kundresor: 5,4 miljoner. En vinterdag reser ca 25 000 kunder med LLT.
  • Antal bussar: 70 stycken, varav 8 biogasbussar, 5 elbussar och resterande dieselbussar.
  • I Luleå finns det nio linjer utanför tätorten som kommunen finansierar. Det är dock Länstrafiken som på kommunens uppdrag upphandlar och låter genomföra trafiken.
  • LLT kör varje år 3 300 000 km inom linjenätet. Det motsvara 80 varv runt jordklotet.
  • Antal medarbetare: 200

Text: Karin Kemi

Foto: Susanne Lindholm

23 juni 2020

Logotyp