Ännu inga samhällsmaster i Luleå

Luleå har god mobiltäckning i kommunen, med undantag för vissa områden i de nordligaste kommundelarna och i skärgården. Lunet har under en längre tid fört samtal med Telia för att hitta en möjlig lösning för dessa områden. Ett upplägg som parterna har diskuterat är att förstärka mobilnätet genom att uppföra så kallade samhällsmaster. I dagsläget är dock inget klart, då det saknas en fungerande affärsmodell.

Efter att Telia avvecklade kopparnätet har ett antal områden inom Luleå kommun endast tillgång till mobiltelefoni. Mobiltäckningen är i flera fall bristfällig, och i vissa fall saknas täckning helt. Ett problem som även uppstod i andra kommuner runt om i landet, vilket resulterade i diskussioner om samhällsmaster.

Arbetet fortsätter med att hitta en lösning för en fungerande mobiltelefoni i hela kommunen.

Ingen kommun i Sverige har ännu genomfört en sådan investering, då det innebär stora kostnader och åtaganden.

– Telekomoperatörerna är affärsdrivna verksamheter och vill ha lönsamhet på sina investeringar. En ekonomiskt olönsam samhällsmast är inte en självklar prioritering för dem. Lunet har fört diskussioner med Telia och påbörjat en projektering för ett pilotområde i nordvästra Luleå. Men ett kommunalt bolag eller en kommun kan inte själva bygga upp en enskild lösning för telefoniinfrastruktur, varken ur ett ekonomiskt eller tekniskt perspektiv. En lösning förutsätter därför att aktörerna hittar en affärsmodell som fungerar, säger Roger Danell, vd för Luleå kommunföretag AB.

Representanter från Luleå kommun har även lyft frågan till såväl Region Norrbotten som Länsstyrelsen.

– En fungerade mobiltelefoni är oerhört viktigt för kommunen, men också för hela regionen. Vi fortsätter vår dialog med telekomoperatörerna och med att driva på frågan för att hitta en långsiktigt hållbar lösning. Det pågår även en nationell diskussion runt ansvarsfrågan, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock

25 juni 2019

Logotyp