Det vinnande bidraget - en mötesplats för Luleåborna

”Den naturliga mötesplatsen” vinner markanvisningstävlingen för kvarteret Bävern, den tidigare brandstationstomten i centrala Luleå. Det beslutade kommunstyrelsen idag. Därmed ställer sig kommunstyrelsen bakom juryns förslag.
– Det här blir en naturlig mötesplats för Luleåborna i framtiden", säger kommunalråd Fredrik Hansson.

"Den naturliga mötesplatsen" vinner markanvisningstävlingen för kvarteret Bävern i centrala Luleå. På den tidigare brandstationstomten ska nu en mötesplats växa fram. Om fem år hoppas kommunen att byggnaden finns på plats.

Det är en mycket glad Fredrik Hansson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen som meddelar kommunstyrelsens beslut.

– Det känns stort att vi äntligen är framme vid den här punkten där vi nu har ett konkret förslag att jobba vidare med, och att vi har en bild av hur den här otroligt spännande platsen kan se ut om några år. Det kommer att bli en naturlig mötesplats för Luleåborna i framtiden, säger Fredrik Hansson.

På plats för att berätta om beslutet och förslaget fanns också juryns ordförande Mia Persson, stadsarkitekt, huvudprojektledaren Anneli Jonsson-Ölund samt den vinnande aktören StudentConsulting tillsammans med Sweco.

– Juryn tycker att förslaget ”Den naturliga mötesplatsen” på ett övertygande och tydligt sätt uppfyller Luleå kommuns vision och mål för kvarterets omvandling, och att det på ett lämpligt sätt har förhållit sig till platsens förutsättningar och kommunens krav i tävlingshandlingarna, säger juryns ordförande Mia Persson.

– Det känns fantastiskt som norrbottnisk koncern att bygga den här naturliga mötesplatsen. Det vi har tagit fasta vid är att bygga på ett hållbart, unikt och naturligt sätt och skapa en mötesplats i Luleå, vi har märkt att det finns behov av det, och göra den i många dimensioner. Mötesplatsen blir inomhus, utomhus, mellan husen och till och med på byggnaden. Vi vill att Luleåborna och norrbottningarna ska känna stolthet för den naturliga mötesplatsen, berättar Tobias Lindfors, vd för StudentConsulting.

– Vi står inför en fantastisk utveckling i norra Sverige, vi kommer bli väldigt många fler medborgare som behöver boenden och därför känns det också väldigt roligt att få vara med och utveckla boendedelen i kvarteret Bävern, säger Tobias Lindfors.

Det är StudentConsulting som tillsammans med Sweco har lämnat in det vinnande bidraget. Här är aktörerna tillsammans med juryns ordförande Mia Persson och Fredrik Hansson. Från vänster Christoffer von Rosen, praktikant och student på LTU, Kenneth Eriksson, Sweco Architects, Martin Häller, Sweco Architects och Tobias Lindfors, StudentConsulting Invest, där även Piteå Havsbad Group ingår.

Kommunstyrelsen beslutade i måndags att ställa sig bakom juryns förslag och utse "Den naturliga mötesplatsen" till vinnare. Vem som hade lämnat in respektive förslag blev känt i samband med beslutet. Här öppnar Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande och Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, kuverten med förslagen.

Juryns motivering

”Det är ett förslag som får stor betydelse för hela Luleå och för Norrbotten genom att det skapar mötesplatser för många målgrupper, blir en unik reseanledning samt har en balanserad och karaktärsfull arkitektur som både samspelar med omgivningen och skapar stolthet. Kompositionen är bra och förslaget skickligt gestaltat.

Hållbarhet genomsyrar hela förslaget där bland annat återbruk, bevarande av slangtornet samt byggande i trä är några bärande delar. Förslaget innehåller en bredd av funktioner som stärker evenemangsstråket och kommer på ett naturligt sätt att utvidga innerstaden samtidigt som det ökar Luleås attraktionskraft.”

Juryns samlade bedömning

Under två månader, oktober till december 2023, har fem inbjudna team haft möjlighet att ta fram sina förslag. Fyra tävlingsförslag lämnades in: Båthusbacken, Den naturliga mötesplatsen, Entré Luleå samt Länken.

Juryn anser att samtliga team redovisar väl kvalificerade och bearbetade förslag. Hur de tagit sig an platsen och löst tävlingsuppgiften varierar tydligt mellan förslagen. Skillnaderna består till exempelvis i förslagens exploateringsgrad, byggnadshöjder och variation av funktioner. Förslagen uppvisar olika arkitektoniska idéer och hur de förhåller sig till sin omgivning samt den befintliga bebyggelsen på platsen. Juryn bedömer att alla förslag kräver en vidare bearbetning och ibland relativt stora justeringar i en fortsatt process.

– Vi bedömer att förslaget ”Den naturliga mötesplatsen” är det mest utvecklingsbara i förhållande till sin huvudidé och att förslagets tydliga identitet och bärande kvaliteter kan behållas även i en vidare bearbetning av förslaget, säger Mia Persson.

Nästa steg

Huvudprojektledaren Anneli Jonsson-Ölund berättar vad som händer härnäst:

– Det känns jättebra att vi har nått den här viktiga målpunkten i projektet och att vi nu har en aktör att jobba vidare tillsammans med. Det som kommer att hända nu är att en detaljplan ska tas fram som möjliggör en lämplig omvandling av fastigheten och att ett markanvisningsavtal ska skrivas med (vinnaren). Delar av byggnaderna på platsen ska rivas och marken saneras. Därefter kan själva byggnationen påbörjas.

– Vi är fortfarande i ett väldigt tidigt planeringsskede av projektet och många saker är kvar att lösa, men vår uppskattning är att området skulle kunna stå färdigt om ungefär fem år, säger Anneli Jonsson-Ölund.

Kommunens vision och syftet med tävlingen

Kommunens vision för kvarteret Bävern är att skapa ett hållbart och innovativt blandkvarter där såväl dagens som framtidens Luleåbor trivs.

Syftet med markanvisningstävlingen var att via konkurrens få fram ett förslag på hur tävlingsområdet, del av fastigheten Bävern 1, kan omvandlas i linje med kommunens vision och mål. Målet var att den aktör som vinner, och vars tävlingsförslag visar på god funktion och genomförbarhet i kombination med en förståelse av platsens förutsättningar, får teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Juryns arbete

Förslagen har varit utställda för allmänheten under perioden 22 december 2023 till och med 31 januari 2024. Samtliga förslagsställare har varit anonyma genom hela processen, fram till kommunstyrelsens beslut.

Under januari har en jury bestående av tjänstepersoner från Luleå kommun samt externa personer arbetat med bedömning av förslagen. Juryn har även inhämtat särskild expertis och erfarenhet från referenspersoner.

Juryns bedömning har skett utifrån kriterier som tillsammans ska uppnå kommunens vision och målbild för omvandlingen, samt säkerställa projektets genomförbarhet. De fyra bedömningskriteriernas delområden har varit följande:

  • väl gestaltat och identitetsskapande
  • levande och väl integrerat
  • hållbar och innovativ
  • genomförbarhet.

FAKTA

  • Juryn består av: Christer Larsson, arkitekt, Hela staden AB, Kari Nykänen, city planning director, Uleåborgs stad, Karin Geijer, planeringsarkitekt, Luleå kommun, Viktor Wäppling, landskapsarkitekt, Luleå kommun, Anneli Jonsson-Ölund, huvudprojektledare, Luleå kommun, Lars Teglund, medborgarperspektiv, kommunikatör, LTU Business och Mia Persson, ordförande, stadsarkitekt, Luleå kommun
  • Se hela förslaget på lulea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

 

Logotyp