Domstolen avslog överklagan om Hertsöfältet

Kommunfullmäktige antog i maj 2020 detaljplan för Hertsöfältet. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt industriområde på Hertsöfältet med närhet till hamn och järnväg. Beslutet överklagades av en privatperson. Nu har mark- och miljödomstolen beslutat att avslå överklagan.

Detaljplanen för Hertsöfältet kan snart vinna laga kraft.

Mark- och miljödomstolen motiverar beslutet med att den överklagande inte har klagorätt på så kallad grannelagrättslig grund, och därmed inte har rätt att överklaga kommunens antagandebeslut.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen senast 19 november. Om det inte sker innebär det att detaljplanen vinner laga kraft och arbetet med etableringar på Hertsöfältet kan fortsätta.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Viveka Österman

Logotyp