Fler bostäder kräver nya idéer och god planering

I kommunens bostadsförsörjningsprogram står det att det behöver byggas 400 - 800 bostäder per år fram till 2040 för att målet om 100 000 lulebor ska kunna nås.

– Det vi bygger idag ska skapa platser som erbjuder livskvalitet, är hållbara och som stärker Luleå som kommun, säger stadsarkitekt Mia Persson.

Planchef Frida Lindberg och stadsarkitekten Mia Persson arbetar tror på ökat samarbete för att snabba på planprocesserna utan att tappa kvalitet.

Luleå kommun arbetar för att bygga attraktiva bostäder genom att arbeta med bostadsområdenas utformning, service, kommunikationer och fritidsmöjligheter. Det som planeras och byggs ska hålla hög kvalitet och vara inkluderande för alla.

– Bostäder är en ständigt aktuell fråga för oss. Vi tar höjd för att kunna svara på näringslivets behov i och med den gröna omställningen. Det är viktigt att vi ser till att det är bra bostäder som byggs, liksom att de som redan finns förvaltas och förädlas. Som kommun behöver vi se till många olika behov och önskemål, säger stadsarkitekt Mia Persson.

Tredje bästa kommun

För att kunna förbereda för fler bostäder och verksamheter måste många nya detaljplaner tas fram. I Sverige tar det i genomsnitt 4,5 år för processerna. Luleå kommun, där tiderna har kortats ned, har i den senaste undersökningen blivit tredje snabbaste kommun i Sverige bland medelstora städer.

– Vi är såklart glada att det hårda arbetet vi, och många med oss lägger ner, ger resultat. Det är med gemensamma krafter vi kan snabba på processerna utan att tappa kvalitet, säger planchef Frida Lindberg.

Idag arbetas det med drygt 20 detaljplaner för bostäder i Luleå centrum, stadsdelar och kommun.

– Vid framtagande av en ny detaljplan arbetar man som planarkitekt nära många olika funktioner under 1-2 år. Vi samverkar exempelvis med fastighetsägare och näringsliv, trafikplanerare, VA-strateger, landskapsarkitekter, andra myndigheter och såklart engagerade lulebor. Mer samverkan och med fler aktörer kan förhoppningsvis leda till än mer effektiva processer och i slutändan mer Luleå för fler Luleåbor, säger Frida Lindberg.

Karta som har utmärkt platser som man idag arbetar med olika planer för bostadsbyggande. Bland annat i centrum, på Mjölkudden och Hertsön.

Idag arbetas det mer än 20 planer för nya bostäder i Luleå. Ett mål är att förtäta Luleå centrum.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett dokument för ett avgränsat område som anger hur platsen ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplaner är juridiskt bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov.

När nya detaljplaner tas fram bygger de vidare på de strategier, visioner och riktlinjer som finns i kommunens översiktsplan. Processen att ta fram en detaljplan följer i regel stegen samråd, granskning, antagande och sedan laga kraft.

Möjligheten att överklaga en detaljplan säkrar viktiga demokratiska rättigheter, möjligheten att påverka sitt närområde men innebär också att det ibland tar tid.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Magnus Stenberg

Illustration: Luleå kommun

Logotyp