Harrvikens marina på nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade vid sitt sammanträde på onsdagen ett yttrande gällande Harrvikens Marina AB:s ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och uppläggning av muddermassor i Harrviken.

Harrvikens Marina AB vill bygga en ny småbåtshamn i Harrviken, Lövskär, för att möta efterfrågan på båtplatser i Luleås närhet. Hamnen är planerad till 200 båtplatser, varav 20 gästplatser. En hamnpir på 200 meter är planerad att anläggas ut från strandkanten. Anläggandet innebär bland annat muddring och byggande i vatten, åtgärder för vilka det krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen har gett miljö- och byggnadsnämnden i Luleå möjlighet att komma med synpunkter på Harrviken Marinas ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig om den planerade nya båthamnen i Harrviken.

Miljö- och byggnadsnämnden ser positivt på etableringen av en marina i enlighet med fastställd detaljplan, samt att nämnden förutsätter att sökande i samråd med berörda myndigheter kan komma till en godtagbar lösning.

Avdelning miljö och bygg bedömer att ett eventuellt tillstånd bör omfatta helheten av miljö-, hälso- och naturvårdaspekter som uppbyggnad av en marina på platsen skulle innebära och föreslog att nämnden avstyrker tillstånd enligt miljöbalken med hänvisning till brister i ansökan.

Bland annat hänvisar man till att:

  • Ansökan inte tydligt avgränsar verksamheten i omfattning eller tidsperspektiv och inte heller beskriver vilka åtgärder i uppbyggnaden av marinan som kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga.
  • Ansökan inte innehåller uppgifter avseende eventuellt innehåll av PFAS-ämnen i de muddermassor som berörs.
  • Ansökan inte tydligt nog beskriver byggnadstekniska åtgärder avseende avvattning, uppläggning och användning av massor för anläggningsändamål på land inklusive eventuell förekomst och möjliga användningsområden och hantering av sulfidhaltiga muddermassor.
  • Miljökonsekvensbeskrivningen inte i tillräckligt hög grad beskriver påverkan ur ett långsiktigt perspektiv utifrån att åtgärdernas syfte är att tillskapa en marina på platsen för en mycket lång tid framöver.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade på sitt sammanträde totalt 19 ärenden. Utöver yttrandet gällande Harrvikens Marina AB behandlades bland annat sju bygglovsärenden samt granskningsyttrande över detaljplan för kvarteret Ripan.

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén, Viveka Österman

15 maj 2020

Logotyp