Hertsöfältet på nämnden

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Hertsöfältet. Det beslutade stadsbyggnadsnämnden på sammanträdet den 23 april som behandlade totalt 12 ärenden.

Stadsbyggnadsnämnden ställde sig bakom arbetsutskottets förslag att rekommendera kommunfullmäktige anta detaljplan för Hertsöfältet. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt industriområde med närhet till hamn och järnväg. 

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att anta detaljplanen för Hertsöfältet. Ärendet ska behandlas i stadsbyggnadsnämnden och slutligen i kommunfullmäktige.

Detaljplanen för Hertsöfältet syftar även till att säkerställa skydd mot störningar, omhändertagandet av dagvattnet, bevarande av naturvärden och gröna stråk samt möjliggöra gator, gång- och cykelvägar. Området kommer succesivt att byggas ut under 10 till 15 år framöver.

Ny lekplats i Stadsparken

En ny lekplats ska byggas i Stadsparken i samband med att parken renoveras inför Luleås 400-årsfirande. Arbetsutskottet godkände projektbudget på 5 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd.

Lekplatsens tema ska vara Luleås natur och djurliv och placeras i stadsparkens östra del mot Kyrkogatan. Tillsammans med den befintliga lekplatsen som ligger i parkens sydöstra hörn innebär beslutet att barnens lek kommer ges större plats i Stadsparken.

Bland övriga ärenden

Arbetsutskottet beviljade igångsättningstillstånd för reinvesteringsarbeten för gata motsvarande 42,5 miljoner kronor samt vatten och avlopp längs Bredviksvägen för 16,5 miljoner.

Text: Monika Aunes

Foto: Viveka Österman

03 april 2020

Uppdaterad: 9 april 2020, 24 april 2020


Logotyp