Kronanvägen färdig 2023

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå och bostadsområdet Kronan. Kronanvägen ska vara färdigbyggd 2023, då blir Kronans läge än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga och planeras för nya bostäder.

När ritningar ska bli verklighet är det många frågor att ta ställning till. I detaljprojekteringen av Kronanvägen analyseras till exempel placering av snöupplag, var schaktmassor och gammal ytbeläggning ska lagras under bygget för att kunna återanvändas, vilka träd som ska planteras längs gatan och gång-/cykelvägen, belysning, busshållplatser, övergångar och mycket annat som är viktigt för närboende. Det är många detaljer som ska samordnas innan byggstart.

Nu pågår detaljprojekteringen för den nya Kronanvägen som blir en ny stadsgata och en förbindelse mellan Bensbyvägen och Hertsövägen.

Nu pågår detaljprojekteringen

I detaljprojekteringen har ett snöupplag flyttats något för att bevara gamla tallar och det finns en övergripande plan för att undvika att fälla träd så långt som möjligt. Många barrträd har räddats till exempel genom att flytta återvinningsstationen till en plats där det sedan tidigare redan är hårdgjort och öppet. Kronan är en naturstad och den karaktären ska vara kvar.

Dagvatten för klimatförändringar

Både klimatförändringar med ökad nederbörd samt att det redan är hög grundvattennivå i området ställer särskilda krav på dagvattenlösningarna så att det blir bra både för trafikanter och för den omkringliggande miljön. Naturlig avledning och ytliga dagvattenlösningar med fördröjning i grön struktur prioriteras. Beräkningar av flöden i ett 20-årsperspektiv pågår och kommer att avgöra vilka dagvattenlösningar som väljs.

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av hela Luleå men även för bostadsområdet Kronan. Kronanvägen ska vara färdigbyggd 2023, då blir Kronans läge än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga och planeras för nya bostäder.

Byggstart i vinter

Än så länge pågår mätningar och förberedelser men när arbetet med att bygga gatan startar kommer hänsyn att tas till gående och cyklister. Tillgänglighet skapas då med eventuell omledning för att underlätta särskilt för oskyddade trafikanter. Kollektivtrafik ska kunna trafikera området även under byggtiden, om än med perioder av störningar.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Gunnel Vidén/Eva Sundgren
Illustration: Projekt Kronan

Logotyp