Luleå och Boden satsar på gemensam kompetensförsörjning

Luleå kommun och Bodens kommun gör gemensam sak kring kompetensförsörjning i ett stort projekt. Projektets syfte är att lösa det kompetensbehov och rekryteringsbehov som uppstår i samband med de nya etableringarna i kommunerna.

– Med ett så stort kompetensbehov som Norrbotten står inför är det inte läge för ”ensam är starkast”, utan Boden och Luleå måste samverka och samarbeta för att lösa frågan. Vi är helt beroende av varandra, säger Anna Lindh Wikblad, kommundirektör.

"Istället för att försöka lösa behoven själva tar vi i arbetsmarknadsregionen Luleå - Boden kraft från varandra för framtidens kompetensförsörjning i Norrbotten", säger Anna Broström, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Projektet startar med en förstudie i augusti 2021 och handlar om att hitta en helhetslösning för att få människor att flytta till och/eller stanna kvar i Boden och Luleå.

– Genom samverkan mellan kommunerna kan vi på bättre och effektivare sätt hitta lösningar. Vi behöver ett helhetsperspektiv när det gäller kompetensförsörjningsfrågan kopplat till etableringar och den rörlighet som det genererar på den redan befintliga arbetsmarknaden. Istället för att försöka lösa behoven själva tar vi i arbetsmarknadsregionen Luleå - Boden kraft från varandra för framtidens kompetensförsörjning i Norrbotten, säger Anna Broström, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Behovsinventering av arbetstillfällen

För att klara kompetensförsörjningen behöver Norrbotten inflyttning från andra delar av landet. Syftet med förstudien är att undersöka och klargöra vilka nya arbetstillfällen som de nya etableringarna kommer att medföra i hela arbetsmarknadsregionen Boden Luleå.

Utöver de jobb som uppstår i direkt koppling till de nya etableringarna handlar det även om att undersöka de indirekta arbetstillfällen som uppstår. Med det menar man den spridningseffekt de nya etableringarna har på övriga arbetsmarknaden. Exempelvis inom den kommunala sektorn kan ett indirekt arbetstillfälle uppstå inom för- och grundskola. Familjer flyttar till Boden eller Luleå för att arbeta inom en ny etablering, de har då behov av förskoleplatser. Då uppstår en ökad efterfrågan och behov av mer personal till för- och grundskola och därmed ett indirekt arbetstillfälle kopplat till de nya etableringarna. Under förstudien kommer också en projektplan att tas fram för samverkansprojektet som startar upp i februari 2022.

– Både Boden och Luleå står inför stora utmaningar. Vi är två kommuner med stora pensionsavgångar men också nya etableringar med stora behov av personalresurser. Vi behöver hjälpa varandra med att hitta lösningar och därför vi behöver rikta insatser till detta. Det handlar inte bara om att lösa frågan där vi befinner oss nu, utan se på kompetensförsörjningsbehovet i Boden och Luleå på lång sikt, säger Magnus Åkerlund, förvaltningschef på arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun.

Kompetenslotsens modell

Tanken är att man under genomförandet av projektet som startar upp 2022 utgår från den modell för kompetensförsörjning som projektet Kompetenslotsen vid arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun skapat. Med modellen som består av fyra delar: samordna, samverka, lotsa och utveckla, vill man förenkla för företag och organisationer att hitta bästa lösning för kompetensförsörjning.

– Kompetenslotsen har en redan upparbetad modell för kompetensförsörjning som visat sig vara effektiv och bygger på samverkan och samarbete med arbetsgivare och utbildningsanordnare. Modellen går att applicera i ett större sammanhang som exempelvis den stora satsningen mellan Luleå och Boden, säger Anna Broström.

FAKTA

  • Kompetenslotsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med uppdragsledare Viktor Kåreborn har tagit fram en kompetensförsörjningmodell som kan appliceras på samverkansprojektet Luleå-Boden.
  • Förstudien startar i augusti 2021.
  • Samverkansprojektet startar i februari 2022.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sara Ruthberg

Bild: Luleå kommun

Logotyp