Luleås nya bostadsområde: Hertsöheden

Ett helt nytt bostadsområde med upp till 2 000 bostäder. Det är planerna för Hertsöheden, Luleås nästa stora bostadsområde. Planuppdraget för Hertsöheden behandlas just nu av Luleås politiker.

Enligt Luleå kommuns prognos för befolkningsökning så växer befolkningen med omkring 400 personer per år. Tillväxten förväntas öka ytterligare de närmaste tio åren. Luleå kommun har därför ett intresse av att utveckla och bebygga nya bostadsområden för att möta efterfrågan och kunna erbjuda boenden i varierad form. Hertsöheden är utpekat som Luleå kommuns nästa större område för bostäder. 

Området Hertsöheden ligger i anslutning till befintlig bebyggelse på Hertsön och Lerbäcken. Här kan det bli aktuellt med nästa nya bostadsområde i Luleå.

Nytt bostadsområde planeras

Hertsöheden ligger i anslutning till befintlig bebyggelse på Hertsön och Lerbäcken, direkt norr om Hertsövägen. Området består idag av skogsmark och gränsar till Ormberget- och Hertsölandets naturreservat. Direkt söder om området går Hertsöleden som är ett huvudstråk för bil. All mark ägs av Luleå kommun.

Hertsöheden ska möjliggöra boende för 1 000 till 2 000 personer vilket betyder mycket för kommunen som helhet. Motiven till lokaliseringen är att befintlig infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, gator, kollektivtrafik, skolor och annan service kan nyttjas samtidigt som värdefull naturmark bibehålls.

Politisk process

Frågan om att ta fram ett så kallat planprogramuppdrag för Hertsöheden hanteras just nu av Luleås politiker. Syftet är att att genom en tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa förutsättningar för att exploatera Hertsöheden på bästa sätt. Kommunstyrelsens arbetsutskott biföll i dag förslaget, att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för det nya bostadsområdet Hertsöheden.

- För att möjliggöra att Luleå växer, behöver vi ha färdig planerade områden som går att använda för bostadsbyggande och verksamheter. Nu startar vi därför planarbetet för nästa nya område, Hertsöheden, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Logotyp