Målet: Norrbotniabanan via flygplatsen

Den planerade Norrbotniabanan ska angöra Luleå antingen med en säckstationslösning västerut till Luleå C eller österut via flygplatsen för att knyta ihop järnväg och flyg. Luleå kommun förordar detta östliga alternativ för att den bedöms ge stora samhällsekonomiska vinster för hela regionen. Kommunstyrelsen godkände inriktningsbeslutet på sitt sammanträde den 7 juni.

– Det ger fler fördelar om Norrbotniabanan går via flygplatsen; det underlättar arbetspendling och minskar restider, samt skapar bättre förutsättningar för företagsetableringar. En genomgångslösning med anslutning till flyget utvidgar inte bara arbetsmarknaden i regionen utan knyter även vår landsända närmare Stockholm. Så effekterna är så pass stora att de motiverar denna dragning även om den blir dyrare, förklarar kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

För att underlätta arbetspendlingen och näringslivsetableringar förordas den östliga dragningen av Norrbotniabanan enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut.

Västlig dragning kortare, men den östliga är bättre

Det finns två tänkta varianter hur den kustnära järnvägen mellan Umeå och Luleå kan angöra Luleå:

Den västliga dragningen går via Karlsvik och Notviken och är den som Trafikverket beslutade om i järnvägsutredningen 2011 att den skulle ligga till grund för den fortsatta planeringen i första hand. Alternativet innebär en säckstationslösning vid Luleå C, dvs att tåget stannar och vänder vid stationen. Vändningen är mer tidskrävande och bedöms inte underlätta för pendling för de som ska förbi centrum, t ex från Boden till flygplatsen eller från Piteå till Sunderby sjukhus.

Den östliga dragningen är längre, men knyter ihop flygplatsen, centrum och hamnen. Alternativet innebär en genomgångslösning som underlättar pendling inom regionen, t ex från Piteå till Sunderbyn. Den kräver dock en lösning för sjöfarten, mest troligt en öppningsbar bro över Hamnholmen till Svartöstaden.

Hållbara transporter viktig i klimatomställning

Sandra Viklund jobbar som strateg vid kommunstaben med översiktsplanering och Norrbotnibanan:

– Hållbara effektiva transporter är avgörande för Luleås och hela länets konkurrens- och attraktionskraft på en globaliserad marknad. Norrbotniabanan är en nödvändig länk i ett stort transportsystem, den Bottniska korridoren. Banan stärker systemet på regional, nationell och internationell nivå. Om vi knyter ihop järnvägen, flygplatsen och hamnen skapar vi inte bara en välfungerande genomgångslösning till Luleå utan ger även bättre förutsättningar både för det befintliga näringslivet att växa och för att locka till fler etableringar till Luleå, säger hon.

Ett steg närmare finansieringen

Den nyaste infrastrukturpropositionen som regeringen presenterade tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet i april föreslår en ny ekonomisk ram för Sveriges infrastruktur de kommande tio åren. Den ligger på nästan 800 miljarder kronor, det är en ökning på 20 procent eller ca 176 miljarder kronor än tidigare infrastrukturplaner. Hur mycket av summan avsätts för Norrbotniabanan står inte klart i dagsläget.

– Jag föreslog att bygga Norrbotniabanan från två håll för att spara tid. Det planeras stora satsningar på en minst miljard kronor i länet som främjar omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hållbara transporter med järnvägen är helt klart en avgörande del i omställningen. Vi kan inte vänta ännu längre, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

FAKTA

  • Norrbotniabanan är 27 mil kustjärnväg mellan Umeå och Luleå. Bygget av Norrbotniabanan påbörjades under hösten 2018 mellan Umeå och Dåva. Byggstart för sträckan Dåva-Skellefteå beräknas ske år 2023.
  • Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni att förorda den östliga dragningen för Luleå kommuns räkning.
  • Den östliga dragningen möjliggör en mötesplats vid flygplatsen och knyter ihop järnvägen och hamnen. Det blir också enklare att ta sig vidare till övriga orter i länet.
  • Finansiering sker med hjälp av EU-medel samt via Västerbottens och Norrbottens regionala transportplaner.
  • Infrastruktursatsningar är en förutsättning för tillväxt och en satsning på Norrbotniabanan ett steg närmare att nå klimatmålen.
  • Luleå hamn är en viktig knytpunkt för transporter.
  • Länet har stora kompetensförsörjningsbehov. Exempel på satsningar som behöver personal är fossilfri stålproduktion i Boden och fossilfri pelletsproduktion i Gällivare.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Patrick Degerman/Norrbotniabanan

Logotyp