Markanvisning till Talga på Hertsöfältet

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 2 december att företaget Talga Graphene får markanvisning för ett område på det nya abetsplatsområdet Hertsöfältet.

Markanvisningen gäller för ett tio hektar stort område på Hertsöfältet och avser etappvis utbyggnad av en anläggning för förädling av grafit.

Talga är det första företag som begär att få markanvisning på Hertsöfältet som planeras att bli Luleås nya industriområde.

Här på Hertsöfältet föreslås Talga Graphene AB få markanvisning till ett område som är tio hektar stort. I första skedet ska en testfabrik byggas på fem hektar.

Företaget avser att bryta grafiten i Vittangi och sedan förädla materialet i Luleå. Den förädlade grafiten ska användas till anodmaterial i batterier. Markanvisningen gäller till 31 januari 2025. Talga planerar att skapa ett sjuttiotal arbetstillfällen i Luleå.

Just nu pågår detaljplanearbete för Hertsöfältet och målet är att detaljplanen ska kunna antas under andra kvartalet 2020.

Pengar till Äldresupport

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde den 18 november att anslå drygt 2,3 miljoner kronor till genomförande av projektet Äldresupport. Medel anvisas från sociala investeringsmedel.

Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre bidrar till ett ökat behov av vård och omsorg i hemmet. Kommunen behöver öka kunskapen om nya hälsofrämjande arbetssätt för att i ett tidigt skede möta behov samt bidra till äldres möjligheter att bo kvar i hemmet en längre tid.

Ett pilotprojekt har nyligen genomförts med målsättningen att äldre personer med behov av förebyggande insatser som söker kontakt med kommunen ska lotsas rätt och få råd och stöd. Utvärderingen av pilotprojektet visar på positivt resultat där deltagarna upplevt mötet med supporten positivt och flexibelt med möjligheter till fortsatt kontakt.

Kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunstaben har ansökt om sociala investeringsmedel för att vidareutveckla konceptet för att möta äldres behov, att ha en verksamhet för hälsofrämjande och socialt inkluderande insatser för äldre personer. Projektet ska genomföras under tre år.

Tf kommundirektör förlängs

Kommunstyrelsen beslutade om på sammanträdet den 2 december att förlänga Anna Lindh Wikblads tillförordnande som kommundirektör till och med 30 juni 2020. Tillförordnandet avbryts om kommande rekryteringsprocess resulterar i att ny kommundirektör tillträder innan dess. Rekrytering av ny kommundirektör kommer att inledas inom kort med stöd av upphandlat konsultstöd.

Bland övriga förslag i arbetsutskottet

  • Justering av bland annat taxa för plan- och bygglov, alkohol- och tobakstillsyn samt offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.

  • Bifall att anslå 25 000 kronor till Lions Club Luleå för kostnader kring jubileumsbesök från Santa Lucia till Luleå. Föreningen hade ansökt om 50 000 kronor. Medel anvisas ur anslaget för kommunalt värdskap. Lions Club Luleå firar i år sitt 55-åriga samarbete med Santa Lucia de Tira-jana på Gran Canaria, vilken också är vänort till Luleå kommun.

Se alla ärendenlänk till annan webbplats

Text: Monika Aunes

Foto: Silverview AB

13 november 2019

Uppdaterat 18 november 2019

Uppdaterat 3 december

Logotyp