Nya bostäder i närheten av Rostbollen

Det kan bli aktuellt med nya bostäder i närheten av konstverket The Opposite Sphere, allmänt känt som Rostbollen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom förslaget att ta fram en ny detaljplan för området på Notviken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder två gånger varje månad. På sammanträdet den 11 april behandlades 9 ärenden, bland annat en ny detaljplan för bostäder i del av Notviken, i närheten av den så kallade Rostbollen.

Det aktuella området ligger i Notviken intill trafikplats ”Rostbollen”. Detta är infarten in till Luleå centrum för väg 97 (Bodenvägen) och väg E4.

Stort intresse från byggbolag

Kommunen har fått in flera ansökningar om direktanvisning för området sydväst om den så kallade Rostbollen. Ansökningarna har inkommit både från fastighetsbolag som är etablerade i Luleå och bolag som vill etablera sig i kommunen. Samtliga har avsett bostadsbebyggelse.

Arbetet ska inledas med ett planarbete. Avsikten är att under den första delen av planarbetet dra upp övergripande struktur, riktlinjer och kriterier för att kunna genomföra en eller flera markanvisningar efter samråd. Aktörer bakom det/de vinnande förslaget/förslagen kan därefter delta i planarbetet fram till antagande av detaljplanen.

Detaljplan för bostäder

Enligt Luleå kommuns översiktsplan kan bostäder, kontor, handel, annan verksamhet, gator, parker och fritidsanläggningar ingå i området. Väster och söder om planområdet finns redan befintliga bostadsområden. En ny detaljplan för del av Notviken 4:40 syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse samt eventuellt annan kompletterande service till området.

Utskottet ställde sig i dag bakom förslaget, att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan.

– Vi behöver fler nya bostäder i Luleå och ser fram emot att inleda planarbetet på Notviken, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

Ärendet behandlades den 11 april.

Läs mer om Luleås offentliga konst  - The Opposite Sphere

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Logotyp