Östra länken och Kronanvägen

Stadsbyggnadnämnden beslutade bland annat om vägval för kommande etapper av Östra länken samt deltaljplan för Kronanvägen på sammanträdet den 28 november.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade om ytterligare tre etapper i projekt Östra Länken. Etapperna är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär, i enlighet med VA-plan 2030.

Den förordade ledningssträckan för kommande etapper av Östra länken, från Västra Skurholmen ut mot Uddebo.

Förslaget är att dessa etapper kopplas samman med tidigare arbeten i projektet och dras österut från pumpstation P39 som byggts vid västra Skurholmen. Vatten- och avloppsledningarna kommer då gå längs Svartövägen ut mot Uddebo för att slutligen nå kommunens avloppsreningsanläggning.

Nya ledningar kommer även att dras från Hertsön genom Kalvholmen ut mot Uddebo och ansluts på vägen till huvudledningssystemet. I etapperna behöver nya pumpstationer byggas.

Kronanvägen

Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att anta detaljplan för Kronanvägen.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga Kronanvägen, en länk som saknas i stadens trafiknät som gynnar kollektivtrafik, gående och cyklister men även innebär en genare väg för bilister. Syftet är också att komplettera bebyggelsen med mindre grupper av bostäder, totalt cirka 230, en förskola samt säkerställa gröna stråk för vistelse, ekologiska korridorer för djur och växter samt bevara höga naturvärden.

Delar av väglänken är redan byggda och Kronanvägen bedöms ha en stor betydelse för kopplingen mellan närliggande stadsdelar, bland annat kommer avståndet mellan Porsön och Hertsön att minska med 2,5 kilometer.

Justering av va-taxan

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att höja avgiften för vatten och avlopp enligt konsumentprisindex 1,4 procent från och med 1 januari 2020. Nuvarande taxekonstruktion behålls och samtliga taxeslag höjs med angiven procentsats.

Indexjusteringen innebär att en familj i normal villa får betala 10 kr mer i månaden för sin vatten- och avloppstjänst. För boende i lägenhet innebär samma höjning motsvarande 6 kr i månaden.

Se alla ärenden.länk till annan webbplats

Text: Monika Aunes

Bild: Eva Sundgren

07 november 2019

Uppdaterad: 29 november 2019

Logotyp