Positivt beslut för norrbyarna

Möjlighet till exploatering kring Rutvik, frigjord VA-kapacitet för utökade etableringar för industri och boende i Gammelstad samt bättre dricksvattenkvalitet och säkrare vattenleveranser för kommunens norrbyar. Det är några av de positiva effekterna som beslutat vägval för "Spillvattenkapacitet Rutvik" ger.

Det var under stadsbyggnadsnämndens sammanträde idag som stadbyggnadsförvaltningens förslag till vägval för ”Spillvattenkapacitet Rutvik” klubbades igenom. – Vi är nöjd att de såg fördelarna med vårt förslag där vi kan få stora samordningsvinster, säger Petra Viklund chef för avdelning vatten och avlopp.

Petra Viklund, Torbjön Norén och Tommy Bergdahl gläds åt det positiva beslutet för samordning av arbetet kring VA-dragningen till Råneå. Nu kan projektet i enlighet med förordat alternativ arbeta för ny vattenförsörjning till Råneå år 2028 och att förstärkning av VA-kapacitet Rutvik färdigställs år 2023.

Samköra med de nya VA-ledningarna till Råneå

I projektet "Överföringsledning dricksvatten Råneå" planeras dricksvattenledningar från Porsön mot Rutvik och vidare mot Råneå. I samband med förläggning av dricksvattenledningar finns möjlighet att även förstärka spillvattenkapaciteten längs sträckan mellan Björsbyn och Rutvik som idag är begränsande för utvecklingen av Rutvik och Gammelstad.

En samförläggning av spillvattenledning mellan Rutvik och Björsbyn ger nu synergieffekter i entreprenaden och lägre kostnader än att anlägga spillvattenledningarna i ett senare skede.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tittat på och jämfört tre olika alternativ för detta men förordade alternativet där projektet "Överföringsledningar dricksvatten Råneå" genomförs enligt senaste investeringskalkylen samt utökas med anläggning av spillvattenledningar och tillhörande spillvattenpumpstationer mellan Rutvik och Björsbyn för förstärkt spillvattenkapacitet.

Förslagen följer VA-policy

– Vårt förordade förslag följer tre viktiga punkter i Luleå kommuns VA-policy. Luleås kommunala dricksvattenförsörjning ska distribuera ett säkert dricksvatten av hög kvalitet. Luleås kommunala VA-system ska förnyas i sådan takt att kommande generationer inte ärver en underhållsskuld och Luleå kommun ska fatta ekonomiskt långsiktigt hållbara beslut om dricksvatten och spillvatten, säger Petra Viklund, avdelningschef vatten och avlopp.

Mer information om alternativen för vägval förstärkt spillvattenkapacitet Rutvik finns på VA-avdelningens projektplats på lulea.se.länk till annan webbplats

FAKTA

  • Möjlighet till exploatering kring Rutvik
  • Frigjord VA-kapacitet för utökade etableringar för industri och boende i Gammelstad
  • Bättre dricksvattenkvalitet och säkrare vattenleveranser för kommunens norrbyar
  • Projektets prislapp ca 225 miljoner kronor
  • VA – avdelningens projektplats på lulea.se.länk till annan webbplats

Text och foto: Eva Sundgren

17 december 2020

Logotyp