Snabbare hantering av bygglov

I Luleå går det snabbt att få bygglov - det visar nationell statistik över kommunernas handläggningstider. De allra flesta som ansöker får ett besked inom några veckor. Med skärpta lagkrav för handläggningstider siktar kommunen på att effektivisera sin bygglovshandläggning ytterligare:
- Vi har redan en bra verksamhet och vårt mål är att bli ännu bättre, säger Christer Andersson, sektionschef på kommunens bygglovsavdelning i Luleå.

Plan- och bygglagen (PBL) är en svensk lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta översiktsplaner. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn samt om byggnadsnämndernas verksamhet. PBL reglerar även handläggningstiden för inkomna ärenden.

Luleå kommun ska bli ännu snabbare på att hantera bygglovsärenden. Enligt nya regler i PBL ska samtliga ärenden som kommer in handläggas inom tio veckor från ansökningsdatumet.

Skärpta regler för handläggningstider

Den 1 januari 2019 skärptes reglerna för handläggningstider enligt PBL. Enligt de nya reglerna ska alla inkomna ärenden hanteras inom tio veckor. Vissa enklare ärenden ska handläggas inom fyra veckor. Om ärenden inte handläggs i tid reduceras den avgift som sökanden ska betala. Ett beslut som kan ge ekonomiska konsekvenser på den till stora delar avgiftsfinansierade verksamheten. Trots detta är regeringens effektiviseringsåtgärd något som Luleås bygglovsavdelning välkomnar.

- Absolut, vi ser positivt på de nya reglerna. Det har medfört att vi fått en liten spark i rätt riktning. Nu ska vi jobba för att bli ännu bättre, säger Christer Andersson.

Bygglovshandläggning - en kommunal service

På bygglovssektionen i Luleå kommun arbetar 16 personer, inklusive en nyrekryterad stadsarkitekt. Tillsammans handlägger de cirka 1 000 bygglovsärenden per år. De allra flesta som ansöker får ett besked inom några veckor - 3.4 veckor i genomsnitt, för att vara exakt. Luleå kommun har legat bra till under en lång tid, nationellt sett, med handläggningstider långt under det lagstadgade.
- Vi har bra statistik och klarar de allra flesta ärenden inom utsatt tid. Vissa ärenden är komplexa och behöver utredas av byggnadsnämnden, de tar längre tid. Men generellt så håller vi handläggningstiderna.

Ökning av andelen bygglovsansökningar

Det byggs mycket i Luleå. Sedan 2015 visar utvecklingen på en stadig ökning av bygglovsärenden med cirka 20 procent per år mellan 2016-2018. En annan trend är att bygglovsärenden generellt blivit mer komplexa och kräver mer kompetens att handlägga. En positiv effekt av detta är att rättssäkerheten och kvalitéten på handläggningen ökat avsevärt över tid.

- Vi har anställt fler handläggare för att möta kraven och ser en stor skillnad i vår kompetens. De som anställs i dag är ofta akademiker, många av dem unga kvinnor. Det är en positiv utveckling.

Vision 2050

Christer Andersson betonar vikten av att arbeta för kommunens Vision 2050 - med målsättningen att bli fler Luleåbor. En viktig del i det arbetet är ge snabb och effektiv service för Luleåbor som vill bygga och renovera bostäder, men även åt de byggbolag och investerare som arbetar för att Luleå ska växa.
- Vi är en servicemyndighet. Vårat viktigaste uppdrag är att ge näringsliv och medborgare de beslut de behöver. Och vi ska fortsätta att göra det i tid, avslutar han.

FAKTA

  • Bygglov söker du när du tänkt bygga nytt eller bygga till ett hus
  • Du kan även behöva bygglov för skyltar, plank, murar och för vissa anläggningar
  • Via kommunens e-tjänst Mittbygge kan du enkelt ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov.
  • Mer om bygglov kan du läsa om på kommunens servicewebb lulea.se länk till annan webbplatssamt på länk till annan webbplatsBoverketlänk till annan webbplats

Text: Malin Taavola

Bild: Joakim Höggren

05 december 2019

Logotyp