Trekantens parkering kan bli grön mötesplats

Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan om hur Trekantens parkering som ligger mitt i Luleå centrum, rakt nedanför Kulturens Hus, kan omvandlas. Området är attraktivt och utsikten över Norra Hamn ger möjlighet till bättre användning av platsen än enbart som parkeringsyta.

Om allt går som projektgruppen önskar bedöms detaljplanen kunna antas av kommunfullmäktige under andra kvartalet 2023. Därefter kan arbetet med Trekanten genomföras i etapper. Luleå Energis fördelningsstation byggs först eftersom deras anläggning är av stor vikt för att säkra framtida elförsörjning för Luleå centrum.

Illustrationsplan över hur området Trekanten kan komma att se ut.. På området som mäter 3,5 hektar ska även Luleå Energi få plats med en ny fördelningsstation och det ska göras plats där Lumire ges byggrätt för en pumpstation.Lika många parkeringsplatser som finns idag föreslås byggas under torgytan.

Parkeringarna byggs under torget

Tanken med det nya förslaget är att pröva möjligheterna för att omvandla Trekanten från parkering till torg. En större torgyta tillsammans med byggrätter för centrumändamål möjliggör liv och rörelse till platsen, såväl vardag som vid festligare tillfällen. Med centrumändamål menas olika användningssätt, till exempel butiker, caféer och restauranger.

Under det nya torget föreslås ett allmänt underjordiskt parkeringsgarage som nås med infart via ramp från Bodenvägen. Garaget ska rymma samma antal bilar som parkeringen gör idag, det vill säga 145 parkerade bilar.

Illustration över området sett från Skeppsbrogatan.

Namnlösa gatan föreslås att minskas ner till ett körfält i vardera riktningen. Planen möjliggör även för en utveckling av kajområdet genom byggrätter, mer grönska och en brygga i vattenområdet.

– Att utöka andelen grönska är viktigt, varför mer vegetation planeras, säger Anneli Jonsson - Ölund, huvudprojektledare, avd Stadsplanering och infrastrukturdrift vid Stadsbyggnadsförvaltningen.

Illustration Namnlösa gatan.

Tidplan

Om allt går som önskat bedöms detaljplanen kunna antas av kommunfullmäktige under andra kvartalet 2023. Därefter kan arbetet med Trekanten starta.

När i tid området kan vara färdigt att tas i bruk i sin nya form är oklart.

Illustration över entrén i mot Luleå centrum från Bodenvägen.


Samråd pågår - Flera möjligheter att se och lämna synpunkter på planförslaget

Vill du veta mer kan du se planförslaget via webben från och med 29 november – 19 december 2022, på Luleå kommuns webbsida, www.lulea.se/planer Länk till annan webbplats.. Du kan även komma och titta på förslaget i följande lokaler under samma tid:

  • Stadsbyggnadsförvaltningen receptionen, Bangårdsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Kulturens hus

Synpunkter till förslaget skall vara hos oss senast 19 december

Vi vill ha din skrivelse senast 19 december 2022.Synpunkter på detaljplanen skickas till:

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.

Öppet hus där alla är välkomna

Vi bjuder även in till Öppet hus, onsdag den 7 december mellan kl. 11.00 – 19.00, i Kulturens hus, där du har möjlighet att prata med de projektansvariga om förslaget och därmed få möjligheten att vara med i dialogen om framtidens mötesplats.

Vill du komma är du välkommen till oss på Kulturens Hus, våning 2, rum Olga Bardh.

Vintertid kan området användas för exempelvis julmarknad.

Tyck till – hur blir Trekantens parkering Luleås nya mötesplats

I projektet ingår att se över hur vi kan omvandla Trekanten till mötesplats.

Norra hamnen har otroligt fina kvaliteter som Luleå kommun vill ta vara på. Trekanten har en enorm potential som mötesplats som bidrar till ett attraktivare Luleå. Staden ska användas av sina invånare och därför är vi intresserade av din röst.

På vår webb kan du som läsare vara med och tycka till och dela med dig av dina tankar kring möjligheterna för Trekanten.

Vilka värden finns där som du anser kan utnyttjas i framtiden för att skapa framtidens mötesplats i Norra hamn?

Länk till vårt frågeformulär får du här. Länk till annan webbplats.

Frågeformuläret ligger öppet till sista februari 2023

FAKTA

  • Öppet hus om planförslaget onsdag 7 december Kulturens hus mellan klockan 11.00-19.00
  • Läs mer om projekt Trekanten på Luleå kommuns webbplats under Aktuella projekt Länk till annan webbplats.
  • Projektsamverkan, Luleå Energi, Länstrafiken, Luleå lokaltrafik, samt Räddningstjänsten har varit involverade i projektet. Kommunstaben och Stadsbyggnadsförvaltningen har varit delaktiga i processen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren
Illustrationer: Luleå kommun

Logotyp