Vägar till Hertsöfältet rustas

Nu är det klart att två vägar till Hertsöfältet kan börja rustas upp. Det efter att stadsbyggnadsnämndens arbetsuskott idag godkänt igångsättningtillstånd. Därmed kan ett steg i förberedelserna för det nya industriområdet påbörjas. Arbetsutskottet ställde sig även bakom motionen om fler utegym i kommunen.

Arbetsutskottet godkände upprustning av två vägar till Luleås nya industriområde på Hertsöfältet. Både gröna vägen samt Uddebovägen (röda vägen) är cirka en kilometer.

Upprustning av vägar till Hertsöfältet

Arbetsutskottet godkände projektbudgeten på 13,8 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för upprustning av två vägar till Hertsöfältet.

Detaljplanen för Hertsöfältet, Luleå industripark, vann laga kraft den 21 januari. Därmed kan arbetet med att förbereda för det nya industriområdet påbörjas.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att under 2021 genomföra upprustning av Gröna vägen samt Uddebovägen (Röda vägen). Den gröna vägen, cirka en kilometer, innebär även att transport av gods mellan Hertsöfältet och Luleå hamn får en betydligt genare väg än om transport sker via Hertsövägen-Svartöleden-Uddebovägen vilket innebär kortare restid och mindre utsläpp.

Ny infart till Kronandalen

Arbetsutskottet hänsköt ärendet om detaljplan för Björkskatan till kommande nämnd.

I samband med utvecklingen av Kronandalen ska en ny infart till Kronandalen byggas som förbinder Bensbyvägen med Krondalsvägen, via korsningen Bensbyvägen-Björkskatavägen vid Lulsundet.

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna detaljplanen som medger att dagens trevägskorsning kan byggas om till cirkulationsplats för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten.

Plan för utomhusgym

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att rekommendera kommunstyrelsen att godkänna motion från (C) om plan för utomhusgym. Motionärerna hänvisar till mängden e-förslag som kommit in och vill att kommunen identifierar lämpliga platser för utomhusgym i hela kommunen och att en plan för utomhusgym tas fram.

Stadsbyggnadsförvaltningen har, i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, tittat på frågan och ser att intresset för fler utegym i kommunen är stort och att frågan om lämpliga platser behöver utredas vidare. I planen ska både befintliga och förslag på kommande platser tas fram utifrån demografi och placering vid allmän platsmark för att uppnå en rättvis fördelning.

FAKTA

Text: Monika Aunes

Karta: Luleå kommun

Uppdaterad: 11 mars 2021

Logotyp