Visionerna för Boden och Luleå har tagit form

Nu är de färdiga - idéer för hur framtiden i Boden och Luleå och områdena däremellan skulle kunna se ut om de multidisciplinära team som medverkat i projektet Visioner: i norr fick bestämma. – Vi märker redan att nya samarbeten har tagit form tack vare projektet. Nu ligger utmaningen i att ta visionerna vidare i verkligheten, säger Anne-Lie Granljung, samhällsutvecklingschef på Luleå kommun.

Nu har de sammanfattande resultaten av de fyra teamen som arbetet med att försöka svara på frågan om hur Boden och Luleå ska kunna närma sig varandra både fysiskt och mentalt presenterats. Frågan är besvarad i en tid av tillväxt där befolkningen förväntas öka i takt med nya förväntade industrietableringar i de båda kommunerna.

Hur kan det upplevda avståndet mellan Luleå och Boden överbryggas? Den frågan har några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers fördjupat sig i. Fyra team har valts ut för att visualisera framtidens livsmiljöer i Luleå och Boden.Nu är presentationerna klara.

Förslagen för framtiden i Boden och Luleå är klara

En av slutsatserna kan vara att satsa på utvecklingen av landsbygderna mellan de båda städerna. Till exempel ses stor potential i att möjliggöra inflyttning genom att väcka liv i de ödehus som står i bygden kring de båda älvdalarna. Andra förslag är att stimulera självförsörjningsgraden i bygderna genom att värna odlingslandskapet och stötta möjligheterna till lokal närodling. Skapa småskalig produktion av energi och utveckla samhällsservicen så att den blir mer flexibel och jämlik mellan olika orter i kommunerna.

Byagemenskapen har gett inspiration

Kraften och entusiasmen i de olika byarna som teamen besökt under sin studieresa i Norrbotten är något som teamen tagit fasta på. De servicepunkter som lyfts som positiva exempel är Råek i Gunnarsbyn och UnEk i Unbyn/Avan. Där ses många fördelar i att knyta samman flera byar genom servicepunkter. Servicepunkter som gör att små välmående samhällen har möjlighet att byggas upp på ett sätt som värnar ortens historia, kultur och förutsättningar. Där kan bättre lokaltrafik mellan byarna och tätorterna erbjudas. Bättre samhällsservice och möjlighet att ta del av den digitala infrastrukturen kan också vara ett stort steg för att skapa fungerande starka samhällen. Samhällsservicen kan även utvecklas till att vara mer mobil och ska kunna möta människorna där de är och inte tvärtom.

VISION BOTHNIADALEN

Hela Bothniadalens funktioner och olika intensiteter kommer likt historien att blandas. Hur ser det ut när natur, ruralitet, industrier och urbanitet blandas och tar steget in i den gröna ekonomin? Den frågan ställer sig team Nordic Future i sin presentation.

Stora krav på attraktiva, hållbara livsmiljöer

I spåren av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur ställs även stora krav på nya bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Och hur ser kommunerna Boden och Luleå till att nuvarande invånare har fungerande livsmiljöer som gör att man vill stanna kvar på orten och som dessutom lockar nya boende?

I teamens arbete som beskriver förändringarna närmare stadskärnorna föreslås att bygga in naturen i samhällen och inte låta byggnationerna tränga ut naturen. Viktigt är att bygga smart och blanda boendeformer för att minimera nyttjande av markytor som bättre kan användas till odling och naturbruk. Småskalig produktion av energiförsörjning kan tillgodose de nya områdena som byggs upp. Det kan även implementeras i de befintliga byarna för att säkra självförsörjningsgraden. Och varför inte utveckla möjligheterna med Luleå älv som en transportväg?

Norr är hemma för mig

Vi vill utveckla det existerande med resiliens in i framtiden, så att anledningarna till att invånare väljer att identifiera sig med platsen och leva här på kort eller längre tid stärks, säger team Nordic Future i sin analys,

Teamen har under våren varit på plats i kommunerna, pratat med boende, fått inspel från föreningslivet och undersökt olika platsers unika värden. Resultatet är olika visionsdokument som är tänkt att inspirera, inte bara kommunerna utan även andra aktörer som jobbar med samhällsutveckling på olika nivåer till exempel näringsliv, lokala föreningar, kulturutövare och medborgare. - Jag tycker att alla som är intresserade av samhällsutveckling och vår framtid i Norrbotten ska ta del av visionerna antingen via webben eller besöka de utställningar där visionerna presenteras, säger Jenny Lindberg, samhällstrateg på Luleå Kommun.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren
Illustrationer: Team Nordic Future

Logotyp