Aktuellt på arbetsutskottet

Kommunen är positiv till Trafikverkets förslag om samordnat, nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken. Arbetsutskottet ställde sig idag bakom remissvaret. Carina Sammeli (S): – ­Ett gemensamt biljettsystem skulle göra det enklare att resa kollektivt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå sammanträder två gånger varje månad. Arbetsutskottet behandlade den 26 september totalt nio ärenden.Bland annat motion (MP) om ett kärnvapenfritt Luleå samt fyra informationspunkter: Kronan, Luleå industripark, vindkraft och projekt Arena.

Luleå kommun är positiv till Trafikverkets förslag på ett samordnat, nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken. Vid måndagens sammanträde ställde sig arbetsutskottet bakom kommunens remssvar.

Svar på remiss gällande nationell kollektivtrafik

Trafikverket har tagit fram ett förslag om ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Luleå kommun är positiv till förslaget och kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig idag bakom kommunens remissvar.

– Ett gemensamt biljettsystem skulle göra det enklare att resa kollektivt, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag på hur ett ekonomiskt stöd för ett samordnat, nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken ska se ut. Trafikverket föreslår bland annat att statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) ska beviljas för åtgärder som leder till enklare köp av biljetter, enklare biljettstruktur samt nationella biljettsamarbeten.

I sitt remissvar stöder Luleå kommun Trafikverkets förslag på förordning och ser mycket positivt på åtgärder som förenklar resande med kollektivtrafik. Ett samordnat biljettsystem och bra information om hur byten och övergångar fungerar behövs för att underlätta resandet. För resenären ska det upplevas som ett system och det ska fungera bra både för de som reser regelbundet och för sällanresenärer.

Motion (MP) om kärnvapenfritt Luleå

Malin Svedjeholm (MP) och Lothar Bellgardt (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska förklara Luleå kommuns geografiska yta som kärnvapenfri zon samt att kärnvapenbärande krigsfartyg inte får uppehålla sig i Luleå kommuns vatten. Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås.

– Kommunen har inte befogenheter att besluta om eller uttala sig om frågor som rör internationella frågor och försvar av Sverige, vilket gör att denna motion inte kan bifallas, förklarar Carina Sammeli.

Delårsuppföljningar

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapporter för arbetsmarknadsförvaltningen samt kommunstaben för perioden januari till augusti 2022.

Information om Luleå industripark, Kronan, vindkraft samt projekt Arena

Arbetsutskottet fick i dag ta del av fyra informationspunkter:

  • Information om läget med Luleå industripark och framför allt om planuppdragen kopplade till Svartön.
  • Information om projekt Kronan – vad som är färdigställt, kommande markanvisningar samt vad som är på gång närmaste tiden.
  • Information om hur Luleå kommun förhåller sig till vindkraft.
  • Information om projekt Arena som är ett samverkansprojekt mellan Luleå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten samt Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Syftet med projektet är att hitta gemensamma lösningar på utmaningar för att stödja individer på deras väg till egen försörjning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén

Uppdaterat: 26 september 2022

Logotyp