Barnets rätt har blivit lag

Den 1 januari blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. För kommunen innebär det att se till att barnets rättigheter beaktas i alla verksamheter. Och verksamheterna har sedan tidigare jobbat på olika plan med att implementera barnkonventionen.

Barnkonventionen har funnits länge. Kommunen har i många verksamheter arbetat utifrån den även innan lagen trädde i kraft. I konventionen står det att barn exempelvis har rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till trygghet.

Andreas Jönsson på kommunstaben jobbar med att stötta förvaltningar i arbetet med barnkonventionen. –Vi behöver veta och kunna visa att vi jobbar på rätt sätt inom alla förvaltningar, säger han.

Barnkonventionen slår fast att barn ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på, en rättighet som är central både för det enskilda barnet och för barns uppväxtvillkor i stort.

– Kommunen har exempelvis jobbat länge med elevinflytande i skolan och socialförvaltningen arbetar med barnens behov i centrum och utgår ifrån ett barnperspektiv i sin verksamhet. Biblioteket är också en verksamhet som har en vana av att arbeta utifrån barnets perspektiv. Så lagen innebär egentligen ingen större förändring för stora delar av Luleå kommuns verksamheter, säger Andreas Jönsson, samhällsstrateg inom demokrati på kommunstaben.

Arbetsgrupp ska stötta

Kommunstaben har startat ett projekt där en arbetsgrupp ska skapa en helhetsbild av hur kommunen ligger till kring barnrätt, vilka behov som finns och som kan stötta kommunens förvaltningar.

– Förvaltningarna själva kommer att göra det som berör just deras verksamhet. Arbetsgruppen ska titta på de behov som är gemensamma för hela kommunen och även kunna vara ett stöd för de enskilda förvaltningarna, säger Andreas Jönsson.

Resonemanget kring barnkonventionen har rört sig från att handla om barnperspektiv mot barnets perspektiv och barnrätt. Uttrycken låter lika, men de senare signalerar tydligare att barnet har egna rättigheter och egna perspektiv som ska beaktas.

– Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå har kommit en bit på vägen genom att ta fram en handlingsplan för barnrätt. Det är ett gott exempel som kan föras vidare till andra verksamheter i kommunen, säger Andreas Jönsson.

barn på förskolan

Barn ska ha rätt att få sitt bästa prövat, det gäller alla beslut som berör barn. (Barnen på bilden har ingen anknytning till artikeln.)

Barn ska vara delaktiga

En viktig del kring barns rättigheter är att barnet ska kunna göra sin röst hörd och vara delaktig i frågor som berör barnet. Ett gott exempel finns på Ung i Luleå, kommunens fritidsverksamhet för unga. Där har verksamheten länge utgått ifrån ungas delaktighet. Ett pågående arbete är ta fram ett koncept för ungdomsinflytande som kommunen kan arbeta efter. Det gör kommunen tillsammans med unga.

– I alla beslut som berör barn direkt eller indirekt har barn rätt att få sitt bästa prövat oavsett om det rör barn som grupp eller ett enskilt barn. När vi fattar beslut om en budget eller i stora frågor så ska det ha föregåtts av en bedömning av konsekvenser för barn, och barnet har rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör barnet. Hur ordnar vi så det blir verklighet? I vissa fall behöver kommunens anställda söka input och ibland kan det vara lämpligt att politikerna gör det. Det är också skillnad på att fråga ett förskolebarn och en tonåring, hur man jobbar bör anpassas efter både målgruppen och frågeställningen, säger Andreas Jönsson.

När det gäller stora processer och frågor som kan vara svåra att förstå som barn eller ung behöver kommunen hitta flera sätt att jobba. Ibland kan det bli fråga om en dialog med unga och ibland att samla in data. Det kommer att behövas flera verktyg och metoder för att leva upp till barnkonventionen.

– Vi behöver också titta på hur vi ska följa upp att det här fungerar. Nu skapar vi oss en första bild, men vi kommer också behöva hitta ett rimligt sätt att säkerställa att vi efterlever barnkonventionen, avslutar Andreas Jönsson.

FAKTA

  • Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989.
  • Lagen om barnkonventionen gäller all offentlig verksamhet samt domstolar.
  • Här kan du läsa barnkonventionenlänk till annan webbplats

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Luleå kommun

10 januari 2020

Logotyp