Beslut om grönplan och dagvattenplan

Den 13 januari träffades kommunstyrelsens arbetsutskott för första gången i år. De behandlade totalt tio ärenden. På agendan fanns bland annat frågan om försäljning av Jämtögårdens förskola samt beslut om dagvattenplan och grönplan för Luleå kommun. 

Luleå kommun arbetar med att ta fram nya planeringsunderlag, bland annat genom en grönplan och en dagvattenplan. De ska bidra till att ta ett helhetsgrepp på hur vi kan utveckla staden på ett hållbart sätt. Planerna ska vara vägledande för alla kommunala nämnder och förvaltningar.

Nya planer ska utveckla stadens gröna ytor. Det är ett av de ärenden som behandlades vid årets första sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Grönplan för Luleå

En så kallad Grönplan har tagits fram för Luleå stadsbygd och Råneå. Den visar hur Luleå kommun vill arbeta med grönstrukturplanering och går i linje med både nationella mål och kommunens hållbarhetsmål. Planen ska vara vägledande för alla kommunala nämnder och förvaltningar.

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som arbetat fram ett förslag till Grönplan för Luleå kommun. Kortfattat så är det ett underlag för planering och skötsel av kommunens grönytor som till exempel parker, naturområden och stränder. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Grönplan Luleå som underlag för planering och skötsel av kommunens grönstruktur.

– Luleå ska vara en attraktiv stad att leva i. Det gröna i ett samhälle är en viktig del i vad som skapar attraktivitet. Grönplanen är ett viktigt underlag för att hjälpa oss i våra prioriteringar, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Dagvattenplan för kommunen

Dagvattenfrågan får allt mer fokus i stadsbyggandet och är därför en viktig fråga för kommunen. Ett förslag till så kallad dagvattenplan för Luleå kommun har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen. Den är framtagen utifrån EU:s ramdirektiv för vatten samt kommunens översiktsplan 2020. Planen omfattar en analys av nuläget samt en plan för arbetet med dagvatten under perioden 2020–2030.

Arbetsutskottet beslutade att rekommendera kommunfullmäktige att anta förslaget om dagvattenplan. Syftet med planen är att skapa riktlinjer för kommunens hantering av dagvatten.

Försäljning av Jämtögårdens förskola

Kommunens fastighet Jämtön 4:25 hyrs för närvarande av kultur- och fritidsförvaltningen (KFF). KFF hyr i sin tur ut halva fastigheten till Jämtöns Folkets husförening. I den andra halvan av fastigheten har barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) bedrivit förskola som har avvecklats. Båda dessa kontrakt går ut 2022-12-31.

Kommunstyrelsen beslutade att fastigheten Jämtögårdens förskola, Jämtön 4:25 ska säljas.  Kommunstaben får i uppdrag att ta fram ett planuppdrag för ändrad detaljplan för fastigheten.

Finansiering av Arctic Maritime Fish Farm

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut att medfinansiera projekt Arctic Maritime Fish Farm fas 2 med 100 tkr. 2. Medel anvisas från anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder.

Bland övriga ärenden:

  • E-förslag om veteranmonument i Luleå: Ett e-förslag har inkommit som föreslår ett upprättande av minnesplats/veteranmonument i Luleå. Kommunstyrelsen beslutade att avslå förslaget.
  • Ändring av valdistriktsindelning: Arbetsutskottet beslutade att anta Valnämndens förslag om ändringar i Luleås valdistriktsindelning.

  • Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan: Beslut om att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2020–2022.

Mer om politiska möten, handlingar och protokoll hittar du på kommunens webbplats luleå.se härlänk till annan webbplats

Text: Malin Taavola
Bild: Luleå kommun

08 januari 2020
Uppdaterad 13 januari

Logotyp