Därför ser kommunen över skolstrukturen

När skolan ska effektivisera så vill barn- och utbildningsförvaltningen prioritera lärartätheten och anpassa skolstrukturen i den takt som Luleå förändras. Därför är förslaget att se över och samordna skolorna.

– Det som har betydelse för resultatet är att vi har behöriga lärare, att barnen upplever att de blir sedda och att de individuellt får det stöd de behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, säger skolchef Maarit Enbuske.

En större skola men inte fler elever per klassrum eller lärare. Däremot finns det fler lärare och stödfunktioner på samma skola.

Under 2018 hade Luleå 80 procent behöriga lärare i grundskolan att jämföra med rikssnittets 71 procent. Det råder en omfattande lärarbrist i hela Sverige landet och behöriga lärare med lärarlegitimation behövs för att uppnå lagkraven.

– Vi behöver fler behöriga lärare, men vi får inte fler per automatik genom att vi samordnar. Vi kan däremot säkra att fler elever får tillgång till flera olika kompetenser och göra det möjligt att organisera på ett sätt så att de som är behöriga undervisar i rätt ämnen, säger Maarit Enbuske.

Mer till barnen

Antalet elever i skolan bestämmer hur stor budget den skolan har. Skolor med fler elever har ett större utrymme ekonomiskt för att exempelvis ha en stödresurs på heltid. På en mindre skola räcker inte budgeten till att ha alla kompetenser och specialsalar på skolan. Det betyder att både personal och elever får förflytta sig under skoldagen.

– Att samordna resurserna till färre skolor innebär större skolor men inte fler elever per klassrum eller lärare. Däremot finns det fler lärare och stödfunktioner på samma skola och större möjligheter att anpassa undervisningen efter barnens olika behov, säger Maarit Enbuske.

Vad är en stor skola?

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver att det inte finns någon tydlig definition på stor eller liten skola. Det beror på sammanhanget, det vill säga hur kommunen ser ut i övrigt. SKR har dock kategoriserat skolenheter i fyra grupper utifrån elevantal. De minsta skolorna har 0–99 elever, de små skolorna 100–199 elever, de mellanstora skolorna 200–399 elever och de stora skolorna fler än 400 elever.

Luleå har 34 grundskolor varav fem skolor tillhör de minsta skolorna, 11 små skolor, 15 mellanstora skolor och tre skolor som kategoriseras som en stor skola.

– När vi statistiskt jämförs med andra kommuner tillhör Luleå gruppen större städer och utifrån det sammanhanget har vi många små skolenheter. Oavsett skolstorlek handlar det om hur skolan organiseras i klasser och arbetslag som har betydelse för resultatet. Vårt fokus är att ge alla barn en bra utbildning, säger Maarit Enbuske.

FAKTA

  • Enligt Skolverkets prognoser kommer det att 2025 saknas 65 000 behöriga lärare i den svenska grundskolan.
  • Mer information om effektiviseringar i skolan www.lulea.se/effektivkommun/skolalänk till annan webbplats

Text: Charlotte Högnelid

Illustrationer: Vinter

09 december 2019

Logotyp