Förslag: Inget Teknikens hus till Södra hamnplan

Frågan om att placera Teknikens hus på Södra hamnplan har diskuterats under en tid. En förstudie som Luleå kommun tillsammans med Teknikens hus har tagit fram har utrett förutsättningarna för platsen, konsekvenser, risker, framgångsfaktorer samt vilka genomförande- och finansieringsfrågor som måste uppfyllas. Förslaget är att inte bygga Teknikens hus på Södra hamnplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet på måndag den 9 november. 

Kommunstaben föreslår att Teknikens hus inte placeras på Södra hamnplan men att förstudien ska användas som underlag inför kommande beslut kring Södra hamnplans fortsatta utveckling och användning i staden.

Förslaget från kommunstaben är att godkänna förstudien, samt att förslaget om att placera Teknikens Hus på Södra hamnplan avvisas med hänsyn till kommunens totala investeringsbehov. Förstudien föreslås användas som underlag för kommande beslut kring Södra hamnplans fortsatta utveckling och användning.

Prioritera kostnader

Förstudien menar att en etablering av Teknikens hus på Södra hamnplan är möjlig utifrån platsens förutsättningar men att det innebär både investerings- och driftskostnader för kommunen.

Kommunen har sedan tidigare gjort investeringar på Södra hamnplan. En nybyggnation där skulle, förutom själva Teknikens hus-byggnaden, innebära ytterligare kostnader för kommunen exempelvis för att anpassa gator, parker och parkeringar. Varken investeringskostnader eller driftskonsekvenser på allmän platsmark kan bäras enbart av Teknikens hus, utan skulle behöva finansieras av kommunen.

– Vi har under kommande år stora behov av omfattande investeringar inom bland annat fastigheter, infrastruktur, skolor och boenden. Det innebär att vi måste göra svåra avvägningar och prioriteringar. Att låna pengar för att bygga Teknikens hus skulle innebära att investeringar inom kommunala ansvarsområden i så fall måste skjutas på framtiden eller bortprioriteras, förklarar kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

FAKTA

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

04 november 2020

Logotyp