Förslag på förändringar inom korttidsvården

Den 9 juni behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt sex ärenden som går till socialnämnden för beslut 23 juni. Bland annat utveckling av korttidsvården för äldre.

Bergvikens och Midskogens kortidsverksamheter föreslås flytta till Örnen C som byggs om och renoveras. Örnen C planeras för 42 korttidsplatser med ytterligare 20 tillgängliga flexibla platser. En avdelning möjliggör även 21 platser som kan användas för framtida behov.

– Förslaget innebär större möjligheter att anpassa tillgången av platser till efterfrågan. Det blir också lättare att utveckla och planera verksamheten samt tillgodose brukares och anhörigas behov, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Örnen C föreslås bli ny plats för korttidsvård.

Socialförvaltningen har stort behov av personal och ser med förslaget inte någon övertalighet nu eller i framtiden. Korttidsvården behöver även i fortsättningen ungefär samma bemanning som idag.

Hur processen ska se ut vid den eventuella flytten är inte fastställt, inte heller hur de nuvarande korttidsplatserna på Midskogen och Bergviken ska användas i framtiden.

En tidplan upprättas under hösten 2022 under förutsättning att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Bo Henry Pettersson

Logotyp