Förvaltningsrätten: KF-beslut inhiberas

Besluten som fattades vid kommunfullmäktigemötet i Luleå den 21-22 december 2020 inhiberas. Det innebär att de tills vidare inte ska gälla och alltså inte får verkställas. Det har förvaltningsrätten slagit fast. Besluten som fattades vid sammanträdet kommer sannolikt att behöva göras om, däribland valet av nytt kommunalråd. Luleå kommun kommer att överklaga beslutet.

Vid förra årets sista kommunfullmäktige den 21-22 december behandlades ett 30-tal ärenden. Ett av dem gällde förlängning av beslut om deltagande på distans vid kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden. Vid mötet valdes Carina Sammeli som ny ordförande i kommunstyrelsen och som nytt kommunalråd i Luleå. En annan fråga som behandlades var frågan om förändrad verksamhet riktad till hemlösa. Detta är några av de beslut som nu inhiberats av förvaltningsrätten.

Besluten från senaste kommunfullmäktigemötet i Luleå den 21-22 december inhiberas. Det slår förvaltningsrätten fast i sitt beslut. Besluten som fattades vid fullmäktigemötet kommer med stor sannolikhet att behöva göras om.

Bakgrund i korthet

Efter kommunfullmäktigemötet den 21-22 december överklagade en privatperson samtliga beslut som fattades, med hänvisning till kommunallagen och dess skrivningar rörande distansmöten. Där står det bland annat att "samtliga deltagare ska se och höra varandra och delta på lika villkor". Då mötet till stor del skedde digitalt ansåg klagande att så inte skett och yrkade därför att hela mötet bör inhiberas. Överklagan gäller formen för deltagande vid distans och frågan har inte tidigare prövats juridiskt.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunallagen tillåter ledamöter och ersättare att delta på distans vid politiska sammanträden, om fullmäktige har beslutat det. Med anledning av rådande coronapandemi har kommunfullmäktige i Luleå under 2020 tagit beslut om att tillåta deltagande på distans vid nämnders och fullmäktiges sammanträden. Syftet har varit att underlätta för ledamöter i riskgrupper att delta samt att minimera fysisk kontakt och därmed minska risken för smittspridning.

Ärendet prövas juridiskt

Förvaltningsrätten meddelar i sitt beslut den 29 december 2020 att de bifaller yrkandet om inhibition och förordnar att alla beslut som fattades av kommunfullmäktige i Luleå kommun vid sammanträdet den 21 december 2020 tills vidare inte ska gälla. Därefter har även besluten från den 22 december inhiberats. Detta innebär att besluten inte får verkställas. Besluten som togs vid fullmäktigemötet kommer eventuellt att behöva göras om. Tid och datum för ett eventuellt extra fullmäktigemöte är inte fastställt.

Kommunen kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut om inhibition till kammarrätten.

Uppdatering 14 januari: Fullmäktiges decembermöte görs om

FAKTA

  • Inhibition är inom juridiken ett beslut av en högre instans att inställa verkställighet av en dom eller ett beslut.
  • En kammarrätt är en allmän förvaltningsdomstol i Sverige. Kammarrätten är andra instans efter förvaltningsrätt och före Högsta förvaltningsdomstolen.
  • Frågan om formen för deltagande vid distans är inte prövad tidigare
  • Länk till förvaltningsrättens beslut, pdfPDF

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Logotyp