Furuparksskolan får högsta betyg i kvalitetsgranskning

Skolinspektionen genomför regelbundet kvalitetsgranskningar av skolors verksamhet i hela Sverige. Furuparksskolan på Skurholmen har fått högsta betyg i granskningen när det gäller rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning.

– Jag är stolt att leda en skola som bedriver undervisning av högsta kvalité. Det känns verkligen som att Furuparkskolan är en skola som ligger i framkant. Jag är också glad att skolan kännetecknas av trygghet, trivsel och studiero, säger Fredrik Johansson, rektor, Furuparksskolan.

Furuparkskolan är en grundskola för årskurserna förskoleklass till trean. När skolan granskades hade den 126 elever i årskurs 1-3, som var de årskurser som granskades. Enligt Skolverkets officiella uppgifter var 96,4 procent av skolans lärare legitimerade och behöriga i minst ett av sina undervisningsämnen under granskningen.

Rektors ledarskap

Skolinspektionen skriver i bedömningen att rektorn löpande skaffar sig en nulägesbild och att värdegrundsuppdraget vävs in i skolans verksamhet. Denne analyserar skolans arbete och inleder relevanta utvecklingsarbeten. Det finns en tydlig mötesstruktur för personalen och en god framarbetad struktur för att introducera nyanställda.

Undervisning

Lärarna på skolan bedriver en strukturerad och varierad undervisning där elevernas självförtroende och lust att lära stärks. Olika elevgruppers behov uppmärksammas och undervisningens innehåll anpassas till olika elever behov och förutsättningar. Rektor Fredrik Johansson:

– Toppbetyget från Skolinspektionen visar att personalen på Furuparksskolan har en god kompetens och att undervisningen i allra högsta grad vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kompetensutveckling ska fortsätta under hösten kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån ett material som den Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram.

Trygghet och studiero

Det finns ett aktivt arbete med att skapa och upprätthålla studiero så eleverna kan genomföra sina uppgifter utan att bli störda. Lärarna vidtar när behov finns relevanta åtgärder som ska skapa en lugn studiemiljö. Elevernas upplevelser av trygghet undersöks regelbundet och relevanta åtgärder sätts in om något uppdagas.

Bedömning och betygsättning

Rektorn följer upp, analyserar och jämför omdömen på skolan i olika årskurser. Lärarna använder sig att olika metoder för att kvalitetssäkra sina omdömen, exempelvis genom sambedömning och kollegiala diskussioner.

FAKTA Furuparksskolan

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Bild: Shutterstock

Logotyp