Goda resultat

Kommunens delårsrapport för de första åtta månaderna är nu klar för beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig idag bakom delårsrapporten.

Kommunens delårsrapport för de första åtta månaderna visar ett positivt resultat på 284 miljoner kronor, för hela året pekar prognosen på ett resultat på 131 miljoner kronor. Det uppfyller två av kommunens fyra finansiella mål: Ett överskott på två procent och en flerårsplan utan skattehöjningar.

– Det är bra att vi satte igång arbetet med effektiviseringar i tid. Förvaltningarnas arbete med effektiviseringar ger resultat. Om vi jämför med andra kommuner som brottas med kraftiga resultatunderskott är det rätt väg att gå, förklarar Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens resultat för i år pekar på ett resultat på 131 miljoner kronor. Det uppfyller överskottsmålet på två procent av skatter och statsbidrag.

Fortsatt arbete för stark ekonomi

Delårsrapporten går till kommunfullmäktige för beslut som även föreslås ge kommundirektören i uppdrag att redovisa åtgärder för att nå även de övriga målen (nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga tio procent samt en oförändrad soliditet).

Prognosen för nettoinvesteringar beräknas uppgå till 771 miljoner kronor vilket motsvarar ett underskott i investeringsbudgeten med 41 miljoner kronor.

Delårsrapporten följer även upp kommunfullmäktiges mål för ökad jämlikhet och jämställd fördelning av makt och resurser samt minskad klimatpåverkan och starkare ekonomi. De flesta målen bedöms att uppnås, dock inte befolkningsmålet. Luleå växte med 216 personer under årets första åtta månader, detta är 184 färre personer än prognosen.

FAKTA

  • Kommunen har ett effektiviseringskrav på sex procent för alla förvaltningar, med undantag för kommunstaben som ska effektivisera drygt åtta procent.
  • Effektiviseringar är nödvändiga för att anpassa kommunens ekonomi till ändrade förutsättningar där antalet barn, ungdomar och framförallt äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Det leder till att kostnaderna för välfärd ökar mer än skatteintäkterna.
  • Effektiviseringarna betyder även att tjänster i större utsträckning digitaliseras för att underlätta för både medborgare och personal. T ex finns för närvarande cirka 200 digitala tjänster för medborgarna.
  • Läs mer om effektiviseringar och digitaliseringlänk till annan webbplats

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén

02 oktober 2019

Uppdaterad 7 oktober 2019

Logotyp